Геодезия

Одобрен кадастър в областите Кюстендил и Пазарджик

На основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри (КККР) за следните землища в община Кюстендил, област Кюстендил:

  • с. Вратца
  • с. Гюешево
  • с. Гърляно
  • с. Каменичка Скакавица
  • с. Ново село
  • с. Раненци
  • с. Богослов
  • с. Грамаждано
  • с. Жиленци
  • с. Слокощица.

Кадастралните карти и кадастралните регистри са приети с протоколи от 12.12.2017 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил. Настоящите КККР не включват териториите, които са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил.

Одобрени са и КККР за землището на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик – без територията на поземлените имоти, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-15 от 13.04.2011 г. и Заповед № РД-18-16 от 13.04.2011 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 12.12.2017 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.

Заповедите следва да се съобщят на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР. Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us