Геодезия

Одобрен кадастър в областите Плевен и Сливен

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на гр. Славяново, община Плевен, област Плевен.

КККР са приети с протокол от 23.05.2018 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен. Заповедта, обнародвана в бр. 106 от 21 декември 2018 г. на „Държавен вестник“, следва да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Одобрени са и кадастралните карти и кадастралните регистри за:

  • урбанизираната територия в землището на с. Бръшляница, община Плевен, област Плевен. КККР са приети с протокол от 23.05.2018 г. на СГКК – Плевен
  • землището на с. Научене, община Нова Загора, област Сливен. КККР са приети с протокол от 28.06.2018 г. на СГКК – Сливен
  • урбанизираната територия в землището с. Опанец, община Плевен, област Плевен. КККР са приети с протокол от 2.07.2018 г. на СГКК – Плевен.

Основанието за одобряването им е чл. 49, ал. 1 от ЗКИР. Заповедите, обнародвани в бр. 107 от 28 декември 2018 г. на „Държавен вестник“ следва да се съобщят на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрални карти и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us