Геодезия

Одобрен кадастър в областите Силистра и Велико Търново

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на:

  • с. Кайнарджа, община Кайнарджа, област Силистра. Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 26.01.2018 г. на СГКК – Силистра.
  • с. Ситово, община Ситово, област Силистра. Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 26.01.2018 г. на СГКК – Силистра.
  • гр. Елена, община Елена, област Велико Търново – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново. Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 30.11.2017 г. на СГКК – Велико Търново.

Заповедите следва да се съобщят на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР. Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР одобрените кадастрални карти и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us