Геодезия

Одобрен кадастър в областите Стара Загора и Велико Търново

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за:

  • сграда с идентификатор 56784.531.1591.3, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив (Решение № 1042 от 12.07.2010 г. на Административния съд – Пловдив, постановено по адм. дело № 447/2010 г.);
  • землището на гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново. Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 11.12.2017 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново;
  • землището на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора. Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 28.02.2018 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора.

Заповедите следват да се съобщят на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us