Геодезия

Одобрен кадастър в областите Враца и Велико Търново

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) със заповеди на изпълнителния директор на АГКК са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на:

  • гр. Мездра, община Мездра, област Враца. Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 4.01.2018 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Враца;
  • гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико Търново – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповед на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново. Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 30.11.2017 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново.

Заповедите следва да се съобщят на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us