Геодезия

Одобрен кадастър в общините Шумен и Златарица. Обяви за приет кадастър в община Бургас и Столична община.

В брой 85 от 3.11.2015 г. на Държавен вестник са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на с. Каспичан, гр. Каспичан, с. Мадара, с. Костена река, с. Вехтово, с. Овчарово, с. Ветрище, с. Кладенец, с. Салманово, с. Мараш, с. Дибич, в община Шумен, област Шумен; с. Сливовица, с. Чешма, с. Дединци, с. Дедина, с. Равново, с. Долно Шивачево, с. Родина в община Златарица, област Велико Търново.

До 3.12.2015 г. включително заповедите подлежат на обжалване пред Административния съд по местонахождение на имотите чрез съответната СГКК.

Приети са кадастралните карти и кадастрални регистри за землищата на с. Маринка и с. Извор, общ. Бургас и район „Красно село”, Столична община. До 3 декември 2015 г. заинтересованите лица могат да подадат писмени възражения по тях пред съответната Служба по геодезия, картография и кадастър.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us