Геодезия

Одобрен кадастър за урбанизирани и неурбанизирани територии в днешния брой на „Държавен вестник“

В брой 3 от 10.01.2017 г. на „Държавен вестник“ са обнародвани заповеди за одобрение на кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на: с. Капитан Андреево (без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № 300-5-62 от 1.09.2004 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра); Свиленград (без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № 300-5-62 от 1.09.2004 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра); район „Триадица“, Столична община; поземлени имоти с идентификатори 37304.501.468, 37304.501.469, 37304.501.470, 37304.501.471, 37304.501.472, с. Клисурица, община Монтана.

Заинтересуваните лица ще бъдат информирани по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Заповедите за одобряването не подлежат на обжалване, съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР.

В същия брой на ДВ са обнародвани заповеди, чрез които на основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.), се одобряват кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Разделна, община Белослав, селата Горна Златица, Девино, Крайполе, Крушолак, Къпинец, Кьосевци, Черни бряг и Шишковица, намиращи се в община Антоново; селата Твърдинци, Миладиновци, Буйново, и Стража, намиращи се в община Търговище; и с. Буковлък, община Плевен.

Заповедите влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us