Геодезия

Одобрени кадастрални карти в днешния брой на „Държавен вестник“

Oдобрени са кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Дългач, с. Дралфа, с. Цветница, с. Халваджийско, с. Тиховец, с. Черна вода, с. Маково, с. Копрец, област Търговище; с. Главиница, област Пазарджик; и с. Каменар, област Варна. Заповедите влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“ – 10.02.2017 г..

На основание на чл. 49, ал. 1 от ЗКИР и Решение № 4070 от 13.06.2016 г. на Административния съд – София-град, постановено по адм. дело № 2356/2016 г., са одобрени и кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлени имоти с идентификатори 68134.801.157 и 68134.802.1485, район „Изгрев“, Столична община, област София. КККР не подлежат на обжалване.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us