Геодезия

Одобрени КККР на неурбанизирани територии

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизиранити територии в землищата на: с. Александрово, с. Бистра, с. Божурка, с. Голямо Соколово, с. Голямо ново, с. Горна Кабда, с. Давидово, с. Драгановец, с. Здравец, с. Кошничари, с. Кръшно, с. Лиляк, с. Момино, с. Подгорица, с. Пресиян, с. Росина, с. Руец, с. Черковна, област Търговище.

Заповедите влизат в сила от деня на обнародването им в днешния брой 68 „Държавен вестник“.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us