Геодезия

Одобрени КККР за две землища в област Видин

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землищата на:

  • гр. Грамада, община Грамада, област Видин.
  • с. Чупрене, община Чупрене, област Видин.

Кадастралните карти и кадастралните регистри са приети с протоколи от 18.10.2017 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин. Заповедите за одобряването им са обнародвани в бр. 31 от 10.04.2018 г. на „Държавен вестник“.

Заповедите следва да се съобщят на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР одобрените кадастрални карти и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us