Геодезия

Одобрени КККР за три землища в област Плевен

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на:

  • с. Градина, община Долни Дъбник, област Плевен
  • с. Крушовица, община Долни Дъбник, област Плевен
  • с. Садовец, община Долни Дъбник, област Плевен.

Заповедите за одобряването им са обнародвани в днешния бр. 34 на „Държавен вестник“. Кадастралните карти и кадастралните регистри са приети с протоколи от 6.10.2017 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен.

Заповедите следва да се съобщят на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР одобрените кадастрални карти и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us