Геодезия

Одобрени КККР за землища в областите Велико Търново и Видин, и имоти по жп трасето Петърч – Драгоман

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) със заповеди на изпълнителния директор на АГКК са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на:

  • с. Обединение (без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповед на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново), община Полски Тръмбеш, област Велико Търново. Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 22.11.2017 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново.
  • с. Антимово (без територията,  за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповед на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин), община Видин, област Видин. Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 25.10.2017 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.
  • с. Кутово (без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповед на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин), община Видин, област Видин. Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 25.10.2017 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.
  • с. Покрайна (без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповед на началника на Службата по геодезия, картография и када- стър – Видин), община Видин, област Видин. Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 25.10.2017 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.

Одобрени са КККР и за територията на поземлени имоти по трасето на железопътен участък гара Петърч – гара Драгоман, попадащи в землищата на с. Петърч, община Костинброд, и гр. Драгоман, община Драгоман, област София. Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 14.12.2017 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.

Заповедите следва да се съобщят на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us