Геодезия

Одобрени са КККР на селата Върбица, Къшин и част от Долна Студена

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за:

  • землището на с. Върбица, община Плевен, област Плевен. Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 9.10.2018 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен.
  • на частта от землището на с. Долна Студена, съставляваща урбанизираната територия, разположена извън строителните граници на с. Долна Студена, община Ценово, област Русе, включваща поземлени имоти с идентификатори от 22277.501.1 до 22277.501.120 включително. Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 10.12.2018 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Русе.
  • землището на с. Къшин, община Плевен, област Плевен. Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 12.09.2018 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен.

Заповедите следва да се съобщят на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрални карти и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us