Геодезия

Одобрени са КККР в областите Варна, Плевен и Софийска

В брой 33 от 19.04.2019 г. на „Държавен вестник“ са обнародвани заповеди за одобряване на кадастралните карти и кадастралните регистри за урбанизираните територии в землищата на:

  • с. Баново, община Суворово, област Варна. КККР са приети с протокол от 28.02.2018 г. на СГКК – Варна.
  • с. Изгрев, община Суворово, област Варна. КККР са приети с протокол от 28.02.2018 г. на СГКК – Варна.
  • с. Калиманци, община Суворово, област Варна. КККР са приети с протокол от 28.02.2018 г. на СГКК – Варна.
  • с. Левски, община Суворово, област Варна. КККР са приети с протокол от 28.02.2018 г. на СГКК – Варна.
  • с. Просечен, община Суворово, област Варна. КККР са приети с протокол от 28.02.2018 г. на СГКК – Варна.
  • с. Чернево, община Суворово, област Варна. КККР са приети с протокол от 28.02.2018 г. на СГКК – Варна.
  • с. Радишево, община Плевен, област Плевен. КККР са приети с протокол от 27.09.2018 г. на СГКК – Плевен.
  • с. Алдомировци, община Сливница, област София. КККР са приети с протокол от 22.03.2018 г. на СГКК – Софийска област.
  • с. Извор и с. Бахалин, община Сливница, област София. КККР са приети с протокол от 22.03.2018 г. на СГКК – Софийска област.

Заповедите следва да се съобщят на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР. Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР одобрените КККР не подлежат на обжалване.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us