Геодезия

Огромен интерес към обществени поръчки на АГКК

Докато чакат патовата ситуация с обществените поръчки в геодезията  (https://www.geomedia.bg/geodezia/item/6703-patova-situatsiya-s-obshtestvenite-porachki-v-geodeziyata) да се оправи, геодезическите фирми подадоха десетки оферти за участие в три процедури, обявени от АГКК. Две от поръчките дори бяха временно спрени, заради обжалване по-рано от Асоциацията на геодезическите фирми (https://www.geomedia.bg/geodezia/item/6820-opit-za-promyana-na-metodikata-za-otsenka-pri-targovete).

Така гилдията имаше възможността да участва в процедури за избор на изпълнител за създаване на ГММП в четиринадесет обособени позиции,  създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в дванадесет обособени позиции и отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизирани територии в единадесет обособени позиции. Общият финансов ресурс и за трите е 4 535 913 лв. без ДДС. Опитът показва, че агенцията далеч няма да се „охарчи“ толкова благодарение на състезанието от страна на фирмите – кой ще даде най-ниска цена. За оферираните цени на този момент само можем да спекулираме, тъй като до момента официално за трите поръчки има излезли само Протоколи № 1, публикувани в „Профила на купувача“ на интернет страницата на АГКК.

Може би заради коментарите и реакциите на гилдията по време на анкетата за спирането на процедурите или заради чиста аритметика с прогнозните стойности, се очакваше малък интерес от страна на геодезическите фирми. Резултатите след излезлите първи протоколи от трите процедури обаче показаха друго.

Най-много фирми искат да отстраняват явна фактическа грешка

С променения Закон за кадастъра и имотния регистър през 2016 г. се въведе ново определение на понятието „явна фактическа грешка“, както и нова процедура за отстраняването ѝ. През 2017 г. АГКК проведе една неуспешна обществена поръчка за подобна дейност с четири обособени позиции, която бе прекратена в деня преди отварянето на цените.

В началото на тази година бе обявена нова за повече обособени позиции и същия обем (засегнати площи). Прогнозната стойност и за двете е почти една и съща – поръчката през 2017 г. е била със заложен бюджет от 1 727 753 лв. без ДДС, а тази от 2018 г. е с лев по-малко. Финансирането е осигурено по ОП „Добро управление“.

За настоящата процедура по отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизирани територии са подадени оферти от 39 фирми. Броят на подадените оферти е толкова голям, че на комисията се налага повторно удължаване на срока за отваряне на офертите. Така след тридневно отваряне на оферти и оповестяване на съдържанието им, на 2 юли е публикуван Протокол № 1, в който са описани участниците и обособените позиции, за които са подали оферти.

 От единадесетте лота най-голям интерес има към номер осем (в общини Нова Загора и Котел, област Сливен) с цели 21 кандидата. Обособената позиция е и с най-високата прогнозна стойност – 255049 лв. без ДДС и най-голяма засегната площ – 248 ха. Ако може да се нарече малък интерес подадените 11 оферти, то десетата обособена позиция за неурбанизираните територии на общините Върбица, Нови пазар и Велики Преслав, област Шумен, се нарежда на последно място в търга по интерес от страна на гилдията. Вероятно и заради по-ниската прогнозна стойност от 95643 лв. без ДДС.  След като изредихме минимума и максимума, може да продължим погледнем и цялата картина, видна от таблицата:

 

Обособена позиция №

Брой участници

1

16

2

16

3

13

4

19

5

15

6

15

7

17

8

21

9

13

10

11

11

14

Таблица 1: Огромен интерес към отстраняването на ЯФГ.

При възлагане на обществената поръчка за отстраняване на явна фактическа грешка АГКК ще сключва не повече от един договор с избран изпълнител. В случай, че някоя фирма се класира на първо място по повече от една обособена позиция, той ще бъде определен за изпълнител по обособената позиция, с най-висока прогнозна стойност. Видно от горната таблица надпреварата за първото място ще е голяма и поръчката очевидно представлява интерес.  Резултатите предстоят тепърва, тъй като до момента е излязъл само протокол № 1, в който е обявено

Двете временно спрени обществени поръчки за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и създаване на геодезически мрежи с местно предназначение отново бяха отворени за подаване на оферти. Те бяха обявени в края на март и бяха с наложени временни мерки „спиране“, след като за тях бяха подадени жалби от страна на Асоциацията на геодезическите фирми. Обжалването беше първото по рода си от страна на неправителствена организация, а решението бе подкрепено след проведена онлайн анкета сред гилдията.

От АГФ коментираха в отговор до списание „Геомедия“, че още от есента на миналата година водят разговори с АГКК за промяна на непрекъснатия спад на прогнозните цени, което се отразява и на качеството.

След като от неправителствената организация оттеглят сами жалбата си за поръчката за ГММП, а по-късно и от КЗК оставят без уважение другата, за поръчката за кадастрални карти, гилдията можеше вече да покаже интереса си към процедурите, като подаде оферти в срок, съответно до 8.06.2018 г. и до 02.07.2018 г.

За не особено голяма изненада на всички – оферти имаше и то предостатъчно. За създаване на ГММП вероятно критериите за подбор, като съвкупното покриване на общи и специфични обороти и изискването за лицензиран софтуер и за обработка на ГНСС измервания, и техническо оборудване за всяка обособена позиция, са ограничили офертите за лотовете до случаи, в които има дори само по един кандидат. Въпреки това трябва да се отчете, че броят на фирмите, подали оферти е 31, което не е много по-малко от подалите за отстраняване на явна фактическа грешка . Участниците имаха право да подават оферти за всички 14 обособени позиции, като нямаше ограничение колко от тях може да се възложат на един оферент. Общата прогнозна стойност е 1 021 000 лв. без ДДС.

Процедурата е към края си, тъй като към редакционното приключване на броя има публикувано съобщение за отваряне на ценовите оферти, състояло се на 13 август, но все още няма официална информация от страна на АГКК.

Обособени позиция №

Брой участници

1

2

2

2

3

1

4

3

5

3

6

5

7

4

8

2

9

3

10

4

11

3

12

1

13

3

14

2

Таблица 2: Значително по-малко оферти има за създаване на ГММП

При обществената поръчка за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри конкуренцията е по-голяма. 32 фирми са подали оферти за участие, като най-малко интерес има към четвъртата и десетата обособени позиции, а най-голям брой кандидати има за осем и девет. За всеки от дванадесетте лота се борят от 4 до 13 участника. Съгласно условията на поръчката няма ограничение на броя обособени позиции, за които се подават оферти от един кандидат, но ако някой бъде класиран за повече от една, ще бъде определен за изпълнител на позицията с най-висока прогнозна стойност.

Този път, за разлика от предходни търгове за създаване на кадастрални карти, частта по създаване на ГММП не е предмет на поръчката. Това не вдига особено прогнозната стойност на ха, обявена от АГКК, която се движи от порядъка на 300 – 373 лв. Общият предвиден бюджет е 1 787 161 лв. без ДДС.

Обособена позиция №

Брой участници

1

6

2

6

3

7

4

4

5

7

6

8

7

8

8

11

9

13

10

4

11

6

12

12

Таблица 3: Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри

За понятието „най-ниска цена“

И двете поръчки – за ГММП и КККР са с критерии за възлагане – „най-ниска цена“.  Търгът за отстраняване на явна фактическа грешка е с 40% тежест на ценовото предложение и 60% тежест на професионална компетентност на персонала.

Както и преди е ставало ясно АГКК използва резултатите от предходни обществени поръчки, за да заложи прогнозните стойности за следващи поръчки от същия вид. Така, когато гилдията дава оферти с цени наполовина от прогнозните, както се е случвало в миналото, АГКК има пълното право да използва тези нови „пазарни цени“, за да определи прогнозните стойности за следваща процедура. Въпросът е докога може да се прилага тази формула с коефициент 0,5 и дали не е по-добре гилдията да се обедини и да не се „подбиват“ цени.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
 • Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти
  Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти

  Камара на инженерите по геодезия организира провеждане на обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по програма, одобрена

 • 25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)
  25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)

  Българската геодезия има традиционно място в Антарктика чрез експедициите, в които участват пионери в геодезията на терен. От 29.11.2023 г. всички могат да посетят изложбата,

 • КИГ награди отличниците от УАСГ
  КИГ награди отличниците от УАСГ

  Председателят на Камара на инженерите по геодезия (КИГ) инж. Златан Златанов награди с парична награда и членство за 2024 година десетима студенти, които са постигнали

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us