Геодезия

Опит за промяна на методиката за оценка при търговете

Асоциацията на геодезическите фирми (АГФ) полага усилия за промяна на методиката за оценка на офертите при обществените поръчки. Тя изготви нова методика за оценка на обществените поръчки. Тя може да бъде видяна в подробности тук https://www.geomedia.bg/geodezia/item/6796-agf-predlozhi-nova-metodika-za-otsenka-na-geodezicheskata-rabota-pri-targovete.

Целта й е реабилитиране на работата на геодезистите. В отговор, АГФ получи подробно становище от МРРБ, което засега не показва безусловно приемане на предложението от асоциацията. Целият текст на писмото от МРРБ може да бъде прочетен тук: https://www.geomedia.bg/geodezia/item/6798-mrrb-otgovori-na-predlozhenieto-na-agf-za-promyana-na-metodikata-za-otsenka-na-targovete.

Същевременно АГФ обжалва две обществени поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), възложени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), в началото на тази година. По-късно едно от обжалванията бе оттеглено, а другото остана.

Ето каква е позицията на АГФ и на нейния председател инж. Николай Киров по случващото се. Публикуваме текстът без корекции, като заглавията са на редакцията.

Обжалването от АГФ на двете обществени поръчки с основание предизвика интереса в гилдията, най-малкото защото досега обжалване на обществена поръчка на АГКК от НПО не е правено. Какви са фактите и защо се стигна до обжалване на обявените обществени поръчки? Още от есента на 2017 г. АГФ води разговори и коренспонденции с АГКК, че е необходимо да се вземат мерки за спиране на тенденцията за непрекъснат спад на прогнозните цени на обявяваните обществени поръчки за изработване на кадастрални карти и кадастрални регистри (КККР), което от своя страна води до ниско качество – въпрос, по който гилдията перманентно е критикувана. Известно ни е, че не само и единствено ниските цени са причината за ниското качество на изработваните КККР, но определено не може да се отрече, че те са една от основните причини за това.

Обосновавайки решението си да обжалваме обявените обществени поръчки, необходимо е преди всичко да признаем, че падането на цените се дължи в голяма степен и на фирмите, които участват в обявяваните обществени поръчки. В този смисъл, обаче, искаме да споделим следното:

„Най-ниска цена“ и „регулярна дейност“

АГФ като сдружение на геодезически фирми не може се намесва и регулира цените, защото това е противозаконно и наказуемо. От друга страна, което е по-важно и основно, АГФ счита, че основният проблем не е в самото падане на цените в подаваните ценови оферти, защото това е следствие. Важна е причината, която поражда непрекъснатата необходимост да се свалят ценовите предложения на участниците в обществените поръчки. Основно тази причина е критерият за възлагане – „най-ниска цена“ или показатели, които обективно водят до  получаване на максимум точки и пак се стига до най-ниска цена. Определено според нас, дейността създаване на КККР е голяма по обем и сложна по характер дейност и прилагането на критерият „най-ниска цена“ е абсолютно неподходящ.

Трябва да поясним и още нещо, което според нас се явява още по-важна причина, а именно: възлагането на КККР се приема като регулярна дейност, която подлежи на подновяване в рамките на определен период от време. В този случай, съгласно „Ръководството за прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки“, прогнозната цена на всяка следваща обществена поръчка се определя, като следствие от постигната вече цена на предшестващата я. Съчетани причините разбираемо водят до тенденция за непрекъснат спад на прогнозните цени и този процес става неуправляем.

От тук си правим извода, че е наложителна промяна на условията и то колкото по-скоро толкова по-добре, защото след това вече всички действия се обезсмислят. Именно по тази причина АГФ започна, образно казано, тази борба за промяна на условията, което включва: промяна на „методиката за оценка“ и преди всичко критерия за възлагане „най-ниска цена“ и прилагането на правилото, че изработването на КККР е регулярна дейност (чл. 21, ал. 8, т. 1 от ЗОП).

Това е въпросът на въпросите, който всички трябва да оценим и ако искаме да го решим, трябва се обединим.

Защита на обществения интерес

Искаме да споделим и едно по-глобално мнение. Определено считаме, че в случая не се касае само за защита интересите на геодезическите фирми, макар че и това е безспорно, но става въпрос и за защита и на обществения интерес. Какво имаме предвид? Фирмите осъществявайки своята дейност трябва да имат възможност да се развиват и реинвестират в нови инструмени и технологии и непрекъснато да повишават качеството на продуктите, който произвеждат. Обратното: да са винаги на ръба на оцеляването, да не са в състояние да се развиват, да са принудени да произвеждат некачествени продукти и в крайна сметка да фалират или да се преориентират, доколкото е възможно, в други сфери, е повече от неконструктивно. Определено считаме, че това е главният въпрос, който вълнува всички от бранша на геодезическата гилдия, защото продуктът КККР касае почти всеки гражданин на страната и при некачествен продукт с основание се формират негативни настроения в обществото.

Казаното по-горе, разбира се, важи за всички дейности в държавата, защото така разбираме и оценяваме, че може да има развитие и просперитет в обществото и държавата като цяло.

В този смисъл, това трябва да е основният въпрос и грижа и на АГКК и на МРРБ

като административно отговарящи органи за дейността.

Изненада и анкета

Водейки диалози и кореспонденции с АГКК и МРРБ и очаквайки решаването на повдигнатите от нас въпроси, неочаквано (около празниците) АГКК обяви две обществени поръчки с критерий за възлагане „най-ниска цена“, което ни дойде като

гръм от ясно небе.

След обсъждане с четирите НПО от бранша, решихме да подготвим и проведем открит форум – анкета сред гилдията как да действаме в създалата се ситуация. Много бързо подготвихме анкета с главни три въпроса:

– Да обжалваме процедурите.

– Да бойкотираме, като не участваме в процедурите.

– Да не предприемаме нищо и участваме в процедурите.

Преобладаващото мнение (с изключение на две) беше, че мерки трябва да се

предприемат и с лек превес мненията клоняха в полза: да се обжалват процедурите.

Жалбите и отказът

Съобразявайки се с получените резултати, АГФ която единствена от четирите НПО има права и може да представлява фирмите, подаде в последния възможен срок жалби и за двете поръчки в КЗК. В случая е важно да отбележим, че в онзи момент целта ни беше главно да входираме в срок и двете жалби и да покажем, че не приемаме такъв подход и отношение от страна на АГКК, макар че знаехме и добре оценяхме, че обжалването при критерий за възлагане „най-ниска цена“ и особено искането и уважаването на временна мярка „спиране на процедурата“ е трудно постижимо. Така умишлено не внесохме, защото ни беше необходимо време за по-сериозен анализ и оценка на аргументите и шансовете ни за успех. В периода до изпращането ни от КЗК на искане за внасяне на таксите обсъдихме своите аргументи и шансове и стигнахме до извода, че аргументите и шансовете ни за успех при ОП за Геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП) са минимални. От тази гледна точка преценихме, че е неправилно да рискуваме средства на АГФ и решихме да не внасяме таксата за ОП за ГММП. От друга страна преценихме, че подходът да се обжалва само заради идеята да обжалваме е неконструктивен. Преценихме също, че не е добре КЗК да откаже образуване на преписка поради невнасяне на такса, а е по-добре да оттеглим жалбата, което считаме, че трябва да се разбира от АГКК като готовност за диалог. Като цяло обаче, както и в началото стана дума, главният проблем на гилдията са условията, които водят до ниските прогнозни цени за изработване на КККР, а не за ГММП, тъй като такава поръчка вече доста години не се прави, а не е и ясно дали за в бъдеще ще се прави.

От друга страна отделянето на етап ГММП като отделна поръчка беше направено от АГКК с мотива, че по този начин реално се постига повишаване на прогнозната цена за изработване на КККР, и това решава част от основния проблем на гилдията за ниски прогнозни цени, и в този смисъл не беше подходящо да вървим срещу това. Това са конкретните причините АГФ да се откаже от обжалването на едната ОП и да поддържа втората ОП.

Решението на КЗК

Както вече е известно, КЗК не уважи искането ни за временна мярка „спиране на процедурата“ и за ОП за изработване на КККР и за съжаление преди все още да е излезнало решението по същество АГКК реши да продължи със същите условия ОП за КККР. Разбира се, нейно законово право е, но определено считаме, че в конкретния случай е неправилно. Всъщност към настоящия момент вече има и решение на КЗК, че остава без уважение и жалбата ни по същество за КККР, което Ви изпращам.

В крайна сметка от усилията не се постигна правен конкретен резултат, но определено категоричен сигнал беше даден от НПО към АГКК, който надявам се ще бъде чут и взет под внимание.

Същевременно прилагам и отговор от МРРБ на наше предложение за методика, което изпратихме до АГКК, която от своя страна е изпратила до МРРБ. От отговора е разбираемо, че предлаганата от нас методика с известни корекции е приложима, но как ще действа от тук нататък АГКК все още нямаме информация.

SKM 454e18062016571 001

SKM 454e18062016571 002

Отговорът на МРРБ

Финалът на отговора на МРРБ относно методиката за комплексна оценка на офертите за процедурите по създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри, подписан от секретаря на МРРБ Веселина Терзийска: 

Във връзка с горното се налага изводът, че принципно заложените показатели биха били допустими и законосъобразни при съобразяване с изложените в настоящето писмо констатации. Следва да се има предвид, че всяка една методика следва да съдържа ясно разписани и еднакви за всички участници изисквания по отношение на минимално изискуемото съдържание в съответствие с техническата спецификация на всяка една обществена поръчка. Съответствието с минималните изисквания е основание за допускане на офертата на участника до етап оценка на техническото предложение и присъждане на минимален брой точки, които следва да се съдържат в методиката за оценка като базова стъпка.

Същевременно, присъждането на допълнителен брой точки по техническия показател се обуславя от заложени изисквания, които не са част от минималните изисквания за съдържание на техническото предложение, т.е. същите следва да представляват действително надграждане на условията на техническата спецификация.

В заключение, моля да имате предвид, че настоящите констатации имат препоръчителен характер и не освобождават възложителя Агенция по геодезия, картография и кадастър от отговорността му, тъй като тя е пряка последица от законовите норми. Агенцията по геодезия, картография и кадастър е възложител по смисъла на ЗОП и носи пълната отговорност за законосъобразността на взетите решения по отношение на организирането, възлагането и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки, както и за изпълнението на сключените в резултат на същите договори.

Pismo stanovishte MRRB otnosno Metodika 001

Pismo stanovishte MRRB otnosno Metodika 002

Pismo stanovishte MRRB otnosno Metodika 003

Pismo stanovishte MRRB otnosno Metodika 004

Pismo stanovishte MRRB otnosno Metodika 005

Pismo stanovishte MRRB otnosno Metodika 006

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us