Геодезия

Основният проблем остава приемането на ЗКИР


Отчетно-изборното събрание очерта успехи и задачи

 

Геомедия

 

Успехите и затрудненията пред геодезическата гилдия бяха обсъдени на отчетно-изборното събрание на камарата на инженерите по геодезия, проведено в рамките на специализираното изложение ГеоЕкспо в средата на март. Кворумът беше 100 от общо 136 поканени делегати.

 

Началото

 

Досегашният председател на камарата инж. Ангел Янакиев отчете свършеното през периода януари 2007 г. до март 2011 г. Учредената на 15.12. 2006 г. камара извървя дълъг път за установяване на организацията като водеща сред геодезистите. Тя вече има своите постоянни членове, бюджет, лого, печат за правоспособност. До началото на 2011 г. в нея членуват над 400 души в 25 областни колегии в цялата страна. По брой членове са разпределени по следния ред – София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Добрич, Русе, Варна, Пазарджик, Велико Търново, Плевен, Ловеч, Хасково и т.н. Въпреки успехите и усилията на ръководството на камарата, заради забавянето на приемането на промените в Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) доста геодезисти все още отказват да станат членове на КИГ. Все още геодезистите са единствените професионалисти, които изкуствено са разделена на две и за да работят, трябва да членуват в две камари – КИГ и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП). Членовете на КИГ участва дейно в подготовката на предложенията за промени в ЗКИР и промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ). Според новите предложения КИГ трябва да издава правоспособност на физически лица, а Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) – да издава удостоверения на юридически лица. Така правоспособността по геодезия ще е равносилна на пълна проектантска правоспособност,  при което ще отпадне необходимостта от членство в двете камари и плащането на два членски вноса. Все още обаче предложените промени не влизат в народното събрание за обсъждане по независещи от камарата причини. Инж. Янакиев призна, че за него това е най-големият личен неуспех, защото промените в законите биха били от изключителна полза за гилдията. Той подчерта, че няма съперничество между КИГ и КИИП, че усилията продължават. Именно проблемът с членството в двете камари беше повдигнат и от председателя на пловдивската колегия инж. Димитър Арнаудов, който определи  бързото приемане на пълния проект за изменение на ЗКИР като най-важното.

 

Свършеното

 

През 2010 г. приключи процедурата по регистрация на груповата търговска марка на Камарата на инженерите по геодезия. Във връзка с това, предстои тя да бъде включена в Устава на организацията като официален символ за представяне. Камарата участва в разработването на проект „Техническа помощ за подобряване обслужването на гражданите и другите потребители на кадастрална информация от страна на Агенцията за геодезия, картография и кадастър в България“ по програмата МАТРА на Холандския кадастър, започнала през 2008 г. Бяха преминати различни фази на изследване мнението на потенциалните участници, изработване и приемане на правилник за дейността на Форума на потребителите на кадастрална информация, провеждане на анкета сред потребителите за качествата на предлаганите услуги. Осем членове на камарата участват като експерти в процедурите по Обществени поръчки  от 2009 г. Общинските служби по кадастър имат вече приемен час за правоспособни. Създаде се съвет по геодезия, картография и кадастър и постоянна работна група за оперативни действия. Този съвет проведе обсъждане на тема обновяване на едромащабните топографски карти.

Ръководството на камарата не пести усилия да подобри условията за работа. Доказателство за това беше внесеното на 6 август 2010 г. писмо до премиера Бойко Борисов за тежкото положение на геодезистите. Ръководството на камарата проведе няколко срещи с министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев с настояване за възобновяване на финансирането на АГКК и респективно – на геодезическата гилдия. Зам.-министърът на земеделието Преслав Борисов покани членове от камарата да участват в изготвянето на промените в правилника за работа на тръжните комисии, но все още не е приключила дискусията по въпроса. Камарата иска среща с министъра на финансите, но още няма отговор кога би била тя. През 2010 г. бе проведена среща заедно с комисията по регионално развитие в народното събрание по покана на Любен Татарски във връзка членуването на геодезистите в две камари.

 

Зад граница

 

Ако камарата има трудности у нас, то не е така зад граница. Много бързо и много успешно камарата стана популярна в международен план. КИГ стана член на Международната федерация на геодезистите (FIG) на 15.06.2008 г., след постигане на споразумение със Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ). Председателят и членове на КИГ присъстват на свои разноски на работна седмица на различни комисии на FIG (Валенсия – 2008 г., Стокхолм – 2008 г., Ейлат – 2009 г.), както и на конгреса на FIG в Сидни, 2010 г. При тези срещи се създадоха множество контакти и резултатът е, че камарата вече е позната в геодезическите среди на международната сцена. Като апогей на тези усилия може да се отбележи организираната от камарата Обща среща на Комисии 3 и 7 на Международната федерация на геодезистите в София през ноември 2010 г. Събитието беше подкрепено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Университета по архитектура, строителство и геодезия, Съюза на геодезистите и земеустроителите в България и Асоциацията на геодезическите фирми.

През 2008 г. в Страсбург председателят на КИГ подписа многостранно споразумение за признаване на професионалната квалификация на геодезистите, което бе и предпоставка за одобряване молбата за членство на КИГ в европейската Geometer Europas (GE). На 25.06.2009 г. на Извънредното общо събрание на GE в Копенхаген бе обсъдено настоящото положение на геодезическата гилдия в България, в резултат на което бе получено официално писмо за членството на КИГ в GE. Последвалото сливане на Geometer Europas с CLGE, постави проблема за членството на СГЗБ и невъзможността една страна да бъде представена от две или повече организации. Това бе преодоляно с подписването на споразумение между СГЗБ и КИГ за участието  в Общите събрания на двама делегати – по един от всяка организация и заплащане на такси, съобразно броя на членовете в организациите.

През май 2010 г. представители на камарата участваха в Генералната асамблея на CLGE в Букурещ, Румъния, а през септември българските геодезисти станаха домакини на Генералната асамблея в Албена, България, където бе гласувано сливането на GE и CLGE и бяха избрани нови председател, ковчежник и генерален секретар.

По инициатива на Асоциацията на геодезическите фирми и с подкрепата на камарата на 27-28 юни 2009 г. бе учредена Балканска геодезическа организация, като в нея влизат България, Гърция, Сърбия, Македония и Румъния, а покана за присъединяване към тази организация е отправена към Турция, Албания и Черна гора.

 

Финансите

 

Председателят на контролния съвет инж. Мариана Маринова обобщи финансовото състояние на КИГ за изминалите четири години. Настоящото финансово положение на камарата може да се приеме за относително добро, коментира Ангел Янакиев. Към 10.03.2011 г. наличните средства са около 130 600 лв. и 6250 евро.

Геодезистите Златан Златанов, Илиян Тодоров, Велислав Хараланов, Румен Георгиев и  Ангел Янакиев са спонсорирали камарата. Бяха отчетени и разходите, направени от камарата, които са с обществено значение. КИГ пък е отделил средства за изработването и поставяне на надпис с името на проф. Пеевски на сградата на НТС в Благоевград -1700 лв.; финансова помощ за закупуване на оборудване за българската експедиция на Антарктида – 1000 лв.; финансиране на студенти за специализирана практика в Русия по молба на декана на Геодезическия факултет – 2700 лв.; абониране на всички членове на КИГ за списание „Геомедия“ срещу 5 лв. за годишен абонамент; подпомагане на СГЗБ за последните две години с 2000 лв., за развитие и издаване на списанието „Геодезия и земеустройство“.

 

Етиката

 

Инж. Венета Коцева представи доклад за дейността на Комисията по професионална етика, в който бяха представени всички самостоятелни заседания на КПЕ, причините за тях и резултатите от проведените срещи. Инж. Венета Коцева изрази своята благодарност на членовете на КПЕ за тяхната отзивчивост и подкрепа при съвместната им работа. Бяха разгледани предложения за промени в Устава и Кодекса за професионална етика. Беше гласувано предложението за приемане на правилник за награждаване.

 

Предложенията

 

На събранието бе предложено процент от членските вноски по областни колегии да се изразходва за дейността на съответните колегии – наем на помещение при провеждане на заседания, канцеларски материали и др., но не бе прието. Инж. Милко Петров внесе предложение да се увеличи тройно встъпителния членски внос, който от 50 лв. да стане 150лв., като по този начин всеки член ще допринася повече за развитието на КИГ. Предложението беше прието.

 

Новият мандат

 

След провеждане на тайно гласуване, инж. Ангел Янакиев беше преизбран за втори четиригодишен мандат като председател на КИГ. За членове на Управителния съвет бяха избрани – инж. Красимира Кателиева, инж. Атанас Иванов, инж. Александър Лазаров, инж. Румен Георгиев, инж. Димитър Арнаудов , инж. Костадин Костадинов, инж. Христо Христов, инж. Красимир Станев, инж. Златан Златанов, инж. Светла Захариева, инж. Янко Миленков, инж. Боряна Иванова, инж. Илиян Тодоров, инж. Михаил Киров, инж. Никола Бадев, инж. Мариана Маринова.

За председател на Комисията по професионална етика беше преизбрана инж. Венета Коцева, с членове инж. Явор Енев, инж. Мария Хорташка, инж. Мария Вълева, инж. Николай Цанев.

Председател на Контролния съвет ще е инж. Валентин Йовев, а членове – инж. Нели Старчева, инж. Николай Кадиев, инж. Светла Пенчева, инж. Стоян Колев.

 

Бъдещето

 

Приоритетите пред камарата са свързани с решаването на основните проблеми пред геодезистите. Камарата възнамерява да засили натиска и да изиска необходимите промени от политиците на национално ниво, за да подобри позициите на геодезическа гилдия и нейната роля в услуга на обществото. Успехът ще бъде по-лесно постигнат в диалог с другите национални организации – Съюза на геодезистите и земеустроителите в България, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Камара на архитектите, Камара на нотариусите и всички останали неправителствени организации, с които геодезистите имат допирни точки. Естествено няма да бъдат пренебрегнати и проблемите на всекидневно равнище, защото смисълът на камарата е в добруването на всеки отделен неин член. Поетият път към сближаване и сътрудничество с водещите международни организации като FIG и CLGE ще продължи, а надеждите за професионален успех на всеки геодезист остават, въпреки тежките условия на криза.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us