Геодезия

Още открити производства за създаване на КККР

Откриват се производства по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на:

– с. Елисейна (без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-06/01 от 15.08.2007 г. на началника на Службата по кадастъра – Враца), с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна и с. Очиндол, община Мездра, област Враца. Изпълнител е „Инвестиционно проектиране“ ЕООД.

– с. Брусен, с. Дърманци, с. Крета, с. Моравица, с. Ребърково, с. Руска Бела, с. Типченица, община Мездра, област Враца. Изпълнител е „Геомера М+Р“ ЕООД.

– гр. Суворово, с. Дръндар, с. Николаевка, община Суворово, област Варна. Изпълнител е „Ленд Дейта Център“ ООД.

– с. Бабица, с. Бегуновци, с. Брезнишки извор, с. Велковци (без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № 18-843 от 5.02.2014 г.), с. Видрица, с. Гигинци, с. Режанци и с. Садовик, община Брезник, област Перник. Изпълнител е „Ленд Дейта Център“ ООД.

– гр. Пирдоп и с. Душанци, община Пирдоп, област София (без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-36 от 19.05.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър – гр. Пирдоп). Изпълнител е „Консултантска агенция Аргус“ ООД.

– с. Изворник, с. Караманите, с. Стефан Караджа, с. Генерал Киселово, с. Радан войвода и с. Червенци, община Вълчи дол, област Варна. Изпълнител е „Хидро Мап“ – ЕООД.

– гр. Вълчи дол и с. Щипско, община Вълчи дол, област Варна. Изпълнител е „Инвестиционно проектиране“ ЕООД. с. Добротич, с. Есеница, с. Искър и с. Михалич, община Вълчи дол, област Варна. Изпълнител е „Сървей Груп“ – ЕООД.

– с. Брестак, с. Звънец, с. Калоян и с. Метличина, община Вълчи дол, област Варна. Изпълнители са „Гео – Чонов“ ООД, „Геодетект“ ЕООД и Поликад“ ЕООД.

– с. Бояна, с. Войводино, с. Генерал Колево, с. Оборище и с. Страхил, община Вълчи дол, област Варна. Изпълнител е СД „Геоид – 93 – Колев и сие“.

– с. Баново, с. Изгрев, с. Калиманци (без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-03-3 от 17.12.2010 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна), с. Левски, с. Просечен и с. Чернево, община Суворово, област Варна. Изпълнител е „Геопрециз – Инже

неринг“ ООД.

– гр. Златица, община Златица, Софийска област; с. Челопеч, община Челопеч, Софийска област; с. Антон, община Антон, Софийска област (без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № 23-300-5-1 от 10.05.2005 г. на началника на Службата по кадастъра – Софийска област, за с. Челопеч и Заповед № РД-18-36 от 19.05.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за гр. Златица и с. Челопеч). Изпълнител е „Геоинженеринг“ ООД.

Графикът за извършване на дейностите ще бъде обявен в съответните Служби по геодезия, картография и кадастър, както и общини и кметства.

В срок 30 дни от обнародването на заповедите в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на позем лените имоти, намиращи се на територията на районите, в съответствие с актовете за собственост.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us