Геодезия

От 1 юли влиза в сила новият регламент на ЕК за дроновете

От 1 юли влиза в сила публикуваният на 11 юни от Европейската комисия регламент за „безпилотните летателни системи“. Според него се въвежда понятието безпилотни летателни системи (БЛС), с което се отменя популярното у нас БЛА – безпилотни летателни апарати. Според регламента, операторите на БЛС следва да бъдат регистрирани, когато експлоатират безпилотно въздухоплавателно средство, което в случай на удар може да предаде на човека кинетична енергия, по- голяма от 80 джаула, или чиято експлоатация представлява риск за неприкосновеността на личния живот, защитата на личните данни, сигурността или опазване на околната среда. Проучванията сочат, че БЛС с излетна маса от 250 g или повече биха представлявали риск за сигурността, поради което операторите на такива БЛС следва да са задължени да се регистрират, когато експлоатират такива въздухоплавателни средства в „неограничената“ категория. Като се имат предвид рисковете за неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни, операторите на безпилотни въздухоплавателни средства следва да бъдат регистрирани, ако експлоатират безпилотно въздухоплавателно средство, оборудвано със сензор, който може да улавя лични данни. Това обаче не следва да бъде така, в случай че безпилотното въздухоплавателно средство се счита за детска играчка по смисъла на Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки.

Някои зони, като например болници, струпване на хора, инсталации и съоръжения, напр. места за лишаване от свобода или промишлени предприятия, правителствени органи на най-високо или на високи равнища на управление, защитени природни територии или определени елементи на транспортната инфраструктура, могат да бъдат особено чувствителни към някои или всички видове експлоатация на БЛС. Това не следва да засяга възможността държавите членки да определят национални норми, чрез които да се наложат определени условия за експлоатацията на безпилотни въздухоплавателни средства по причини, които не попадат в приложното поле на настоящия регламент, включително опазване на околната среда, обществена сигурност или защита на неприкосно­веността на личния живот и личните данни в съответствие с правото на Съюза.

Очаквайте интервю с председателя на българската дрон асоциация Антон Пулийски за новите правила в новия брой на Геомедия.

 

Снимка Обединено Дрон Общество

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us