Геодезия

От днес УАСГ отваря (ВИЖТЕ КАК)

Заповед на ректора на Университета за архитектура, строителство и геодезия проф. Иван Марков разрешава отварянето на университета и провеждането на консултации на живо.

Ето по-важните точки от заповедта:

1. Кандидат-студентските изпити по математика, рисуване и английски взик да се проведат присъствено по следния график: Математика –12.06. 2020 г., Рисуване Iчаст -15. 06. 2020 г.,Рисуване II част -17. 06. 2020 г.,Рисуване IIIчаст -19. 06. 2020 г.,Английски език –22.06.2020 г. В срок до 05.06.2020 г. Заместник ректорът по учебната дейност, качеството и акредитацията, съвместно с деканите на факултетите да изготвят заповеди за квесторите на изпитите.10. Кандидат-докторантските изпити по специалността да се проведат присъствено.

2. Публичните защити на дисертационни трудове да се провеждат присъствено при спазване на всички противоепидемиологични меркии при запълване на до 30% от капацитета на залата.

3. За кандидат –студентите,положили ДЗИ, да бъде предвидена on-lineформа за подаване на документи, паралелно с прилаганата до момента присъствена форма.Присъственото подаване на документи се извършва в зала 225 на Ректората на УАСГ.

4. До 14. 06. 2020 г. забранявам провеждането намасови мероприятия на територията на УАСГ, включително публични лекции, конференции, културни събития, курсове, спортни прояви, комисии и работни групи.

5. Влизането в учебните сгради на УАСГ да се осъществява само през пропускателен пост No 2 (откъм бул. „Драган Цанков“) за сграда Ректорат и пропускателен пост No 4 (откъм ул. „Добри Войников“) за Нови сгради, а всички останали входове да бъдат затворени. За периода от 01.06.2020 г. до 12.06.2020 г. разрешавам влизането в УАСГ през пропускателен пост No 1 (откъм бул. „Христо Смирненски“) за сграда Ректорат.

6.Достъпътдо сградите на УАСГда се осъществява при осигурени от влизащите индивидуални предпазни средства (покриващи носа и устата).Студентите да бъдат допускани след показване на валиденстудентскидокумент, а преподавателите и служителите имат свободен достъп.16.Университетскатабиблиотека да започнеработа с читатели на 1.06.2020 г. Всички читални да работят с капацитет до 30% от работните места, като се осигури дистанция от минимум 1,5 м. между читателите. Допускат се само читатели с маски, като при влизане всички читатели задължително дезинфекцират ръцете си. В зоните за заемане на литература не се позволява струпване на читатели и се спазва дистанция от 1,5 м. При необходимост читателите изчакват извън библиотеката. При подходящи условия да се работи при отворени прозорци. При невъзможност,да се извършва задължително проветряване по десет минути на всеки час. Забранявам използването на настолните компютри в читалните зали.

7. Влизането в сградите на УАСГ в неработни дни е забранено.

8.Забранявам влизането на външни лица в сградите на УАСГс изключение на служителите на фирмите –наематели.

9. На входа да бъде извършена персонална дезинфекция с осигурени дезинфектанти. Деканите на факултетите, ръководителите на центровете, началниците на отдели и сектори да изготвят графициза присъствена работа на служителитеза периода до 14.06.2020 г, включително. Допустимо е работа само на един служител в един кабинет.Факултетните канцеларии и Деловодството да работятсамо на гише.

До 14. 06. 2020 г., включително, забранявам събирането на повече от двамачовека в едно административно помещение на територията наУАСГ и на разстояние не по-малко от 1,5м. един от друг.

10. Забранявам до второ нареждане всички командировкии пътувания на академичния състав, служителите от администрацията и студентите в чужбина. Всички,завръщащи се от чужбина преподаватели, служители и студенти,се задължават да спазят 14-дневен домашен карантинен период, преди да се върнат на работа или продължат обучението си.

11. За срок до 15септември2020г.(включително),да се прекрати работата на студентскияипреподавателскиястол.В студентския стол на гише да се организира продажбата наналичните пакетирани хранителни продукти до тяхното изчерпване.Ръководителят на сектор „Студентски общежития“ да създаде организация за дезинфекцирането на коридорите на общежитията.26. Сектор „МТС“ да продължи осигуряване на материали за дезинфекция и хигиенни материали. Домакините на сградите, съвместно с ръководителяна сектор „Студентски общежития“,да организират дезинфекциране на подовете и повърхностите в сградите на УАСГв съответствие с Алгоритъма на дезинфекционните мероприятия на работните места в обекти с обществено предназначениеили в търговски и други обекти, които предоставят услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на COVID-19–Приложение No 1 към т. 2, буква „а“ от Заповед No РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

Заповедта тук

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us