Геодезия

Отчетно-изборно събрание на Асоциацията на геодезическите фирми


На 14 октомври се състоя отчетно-изборното събрание на Асоциацията на геодезическите фирми (АГФ). На него освен преизбирането на инж. Мишо Настев за председател, избора на управителен и на контролен съвет, беше обсъдено състоянието на геодезическата гилдия. Отново беше отбелязано, че в държавата няма никакво геодезическо производство. Беше поставен и въпросът какво да направи асоциацията, за да заработи държавата.

Инж. Мишо Настев предаде на събранието устно приветствие от изпълнителния директор на АГКК инж. Александър Лазаров, който не присъства на срещата, но е пожелал мъдрост и решимост на заседателите, за да се взимат добри решения и да се прави добро. Инж. Настев представи отчета на управителния съвет за дейността на АГФ от април 2007 г. до октомври 2011 г. Резултатите са следните. В асоциацията членуват 54 фирми. Десет от фирмите не са си платили членски внос и предстои тяхното изключване. През периода са приети 12 нови фирми. Големият брой на кандидати показва, че членската маса може да е замразена, но нови фирми желаят и към днешна дата има една фирма, която е подала молба за приемане в асоциацията. Съставът на фирмите е от различни градове, не само от София, отбеляза председателят на асоциацията. През периода асоциацията е инициирала редица срещи с бизнеса, държавата и науката. На тях са участвали представители на АГКК, Военно-географската служба, МВР. През 2009 г. една от срещите се състоя в Стара Загора, благодарение на личните усилия на инж. Румен Георгиев. За съжаление идеята за регионални срещи не се доразви, отбеляза председателят на асоциацията. През 2010 г. са проведени шест срещи, като едната е двудневна в Хисар. През последната 2011 г. са се състояли само две геосрещи, като причината е липсата на работа и липса на теми за обсъждане, освен тази, че няма пари.

Положителната тенденция през целия период е, че организираният от асоциацията празник на геодезиста се радва на широка популярност и винаги гостуват колеги от Гърция, Македония, Румъния, Сърбия.

АГФ се наложи като ковачница на ръководни кадри – и двамата директори на АГКК – бившият Цветен Боев и настоящият Александър Лазаров са ръководили фирми, членове на асоциацията. Инж. Настев отбеляза, че АГФ работи добре с АГКК и всяка среща с агенцията се организира лесно и бързо. Агенцията пък държи на мнението на АГФ по всички важни въпроси. Усилията на АГКК за търсене на пари за гилдията се синхронизират с АГФ, отбеляза инж. Настев. По инициатива на АГФ са проведени две срещи с министъра на регионалното развитие и благоустройството – едната само с представители на АГФ, а другата – и с представители на КИГ. Както коментира инж. Настев – те донесоха частичен успех. Дължимите суми се платиха, но искането за осигуряване на бюджет за АГКК за технически дейности удариха на камък с мотив -липса на средства. Искането за трета среща получи мълчалив отказ – министър Росен Плевнелиев се кандидатира за президент. Състояха се и с срещи с представители на министерството на земеделието и храните. Първата е със заместник-министъра Преслав Борисов, на която АГФ получи щедри обещания, но нито едно от тях не се осъществи. Втората среща е била с началника на кабинета на министъра. Искането Картите с възстановената собственост да минат под шапката на АГКК се прие с разбиране и одобрение, но и до днес не е факт. Пълното пренебрегване на обществения интерес посредством спиране на финансовия ресурс за геодезия и кадастър налагат спешна нужда от среща с министър председателя.

АГФ работи добре съвместно с двете работодателски организации – Българска стопанска камара и Съюз за стопанска инициатива. Двете структури приемат асоциацията като коректен и надежден партньор и винаги изказват подкрепата си за начинанията на АГФ. Председателят на АГФ редовно участва в комисията за наблюдение на оперативна програма „Регионално развитие“. Това е една от най-успешните работещи програми на Европейския съюз в България.

Благодарение на усилията на АГФ като съорганизатор за първи път през тази година се състоя първото по рода си ГеоЕкспо. Геодезическите фирми в България показаха, че са с възможности на световно ниво. Асоциацията не пести усилия да информира обществото за проблемите пред гилдията. Доказателство за това са медийните изяви на представители на АГФ. На 28 юни 2009 г. беше учредена и Балканската геодезическа асоциация, пак по инициатива на АГФ. Председателят на асоциацията благодари на членовете на АГФ, които осигуриха финансови средства и хвърлиха сили, за да може на 22 май 2011 г. да излезе и решението на съда за създаване на Балканската асоциация.

Финансовото състояние на асоциацията е стабилно и в банковата сметка на АГФ има 17 000 лв., завърши отчета си инж. Настев.

Събранието продължи с отчета на Иван Здравчев – председател на контролно-ревизионната комисия. Той отбеляза, че отчетният период е четиригодишен и е от 2007 до 2011, което е в нарушение на устава. Отново бе отбелязано, че очевидно геодезическата гилдия стана непотребна, и то най-вече на министерство на финансите. Инж. Здравчев отбеляза тясното сътрудничество между АГФ и КИГ.

Основните постъпления в АГФ се формират от членски внос и доброволни дарения от фирми, като не са констатирани финансови нарушения.

Заседателите гласуваха да отпадне членството на следните фирми, заради неплащане на членския внос: ЕТ „БЕЛА-Белчо Георгиев“; ЕТ „ВАЛЕРИ МИТОВ – ЛЕО“; ЕТ „ВЕНАНГ – Илия Ангелов“; ЕТ „ВЕХРИД – Христо Русев“; „ВРАЧАНСКИ  ТК“ ЕООД; СД „ГЕОЕКСПРЕС – МЖ“; ЕТ „ГЕОКАД – Л. Костадинова“; ЕТ „ГЕО- Настя Михайлова“; ЕТ „ГЕОПИНАЛ – Иван Иванов“; КООПЕРАЦИЯ  ГЕОИД; „ГЕОТОТАЛ“ ООД; СД „ДЕСК“; ЕТ „НАВА 91 – Васко Иванов“;„ГЕОСИ“ ЕООД.

Като нов член бе приета фирмата „ГЕОДЕЗИЯ 97″ ЕООД – гр. РУСЕ.

Бяха направени промени в устава. Общото събрание прие предложението на Валентин Йовев за промяна на чл. 18, така че председател на АГФ да може да бъде един и същи човек до три мандата. Общото събрание прие предложението на Златан Златанов да отпадане на чл. 21, ал. 5 и бе прието следното предложение за промяна на текста в посока, че  председател на Асоциация на геодезическите фирми може да бъде собственик на фирма членуваща в организацията или лице с магистърска степен по геодезия.

Инж. Настев беше преизбран за председател, въпреки че имаше общо четири предложения.

Общото събрание избора за членове на управителния съвет на АГФ Златан Златанов, Румен Георгиев, Иван Здравчев, Валентин Йовев, Веселка Дишева и Николай Киров. Членовете на контролния съвет са Георги Кукурин, Вела Антонова и Мариана Маринова.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание прие предложението на председателя Мишо Настев бюджета за предстоящата 2012 г. да се запази в размер на 12 500 лв.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us