Геодезия

Отказ по направено искане за обединение на части от имоти в един поземлен имот


Адв. Михаела Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община – район „Триадица“. Работила е по проект „Правна помощ на Службите по кадастъра“. Адв. Михаела Белчева работи в адвокатска кантора „Ангелова – Белчева“.

Сферата на работа й е кадастърът и устройството на територията, вещното право, реституцията, консултиране на сделки с недвижими имоти и процесуално представителство по административни и граждански спорове. За контакти тел. 0887218771 и email mgb@abv.bg

Въпрос:  Притежавам недвижим имот, намиращ се в територия с одобрена кадастрална карта. За моя и съседния имот процедирахме изменение на действащия регулационен план, по силата на което част от моя имот попада в новообразувания УПИ на съседа и съответно част от неговия имот попада в моя УПИ. С нотариален акт извършихме замяна на частите от двата имота. Подадох проект в АГКК за изменение на кадастралната карта и нанасяне на новообразувания УПИ като поземлен имот, но получих отказ, тъй като се оказва, че получената в замяна реална част от съседния имот е с трайно предназначение „земеделска земя“, а остатъкът от моя УПИ като имот в кадастралната карта е с трайно предназначение „урбанизирана територия“. Как може да бъде преодолян този проблем?

Отговор: Правилно АГКК е постановила отказ по направеното искане за обединение на части от имоти в един поземлен имот, тъй като регулационният план е само едно устройствено предвиждане и влизането му в сила не променя автоматично предназначението на имотите. Съгласно чл.25 ЗКИР всеки поземлен имот има трайното предназначение на територията, в която се намира, и промяната на трайното предназначение на част от имот води до образуване на нови поземлени имоти, т.е. българският закон (за разлика например от австрийската система на кадастъра) не допуска в границите на един поземлен имот да има няколко зони с различно трайно предназначение. За да бъде нанесен новообразуваният УПИ като един поземлен имот в кадастралната карта е необходимо преди това да бъде проведена процедура по Закона за опазване на земеделските земи за промяна на предназначение на получена в замяна реална част от съседния имот.

            Отделно от този проблем при прегледа на нотариалния акт за замяна и графичната част към него установих, че частите от имотите – предмет на замяната, са защриховани в цвят и индивидуализирани по комбинирана скица между регулационния план и кадастралната карта, която е изработена от правоспособно лице по ЗКИР, но по никакъв начин не е санкционирана от органите на АГКК. В тази комбинирана скица също не са посочени координати на чупките на границите на заменяните реални части от имотите. За мен това не е редно и също е непонятно как Службата по вписванията е вписала този нотариален акт, при положение, че предметът на сделката не е дефиниран с издадена от АГКК скица-проект за изменение на кадастралната карта. Фактът, че замяната е извършена по комбинираната скица, а не по скица-проект със запазени в информационната система на кадастъра проектни имоти с проектни идентификатори може да доведе и до следните проблеми при изменение на кадастралната карта и нанасяне на УПИ като имот : 1. Да не могат да бъдат определени точните граници на заменяните части, 2. Възможно е моделът, върху който е работило правоспособното лице, да не е верен спрямо действащата кадастрална карта; 3. В случай, че бъде изгубена комбинираната скица и тъй като от нея няма „следи“ в официален картен материал, ще бъде невъзможно да се определи предметът на сделката.

Автор

Super User

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us