Геодезия

Открито е производство по създаване на кадастър на с. Чавдар

Открито е производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на с. Чавдар, община Чавдар, област София.

Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Геомап“ ЕООД. Графикът за извършване на дейностите ще се обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област, и в Община Чавдар.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в днешния брой 87 на „Държавен вестник“ собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us