Геодезия

Открито е производство по създаване на кадастър в община Тутракан

Открито е производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираната територия на с. Пожарево, община Тутракан, област Силистра. КККР се създават на основание чл. 35, ал. 1 от ЗКИР и искане до Агенцията по геодезия, картография и кадастър от кмета на община Тутракан с номер 09-95 от 13.11.2018 г.

Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Геодезия – 97“ ЕООД.

Графикът за извършване на дейностите следва да се обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Силистра, общината и кметството.

В срок 30 дни от обнародването на настоящата заповед в днешния брой на „Държавен вестник“ собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us