Геодезия

Открито е производството по създаване на КККР за част от столичния район „Студентски“

Открива се производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за частта от територията на район „Студентски“, Столична община, област София (столица), за която със Заповед № РД-18-38(1) от 2.10.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) е оттеглена Заповед № РД-18-38 от 10.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Геопланпроект“ ЕАД.

Графикът за извършване на дейностите следва да се обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – София, и район „Студентски“.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в днешния брой 8 на „Държавен вестник“ собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

С настоящата заповед се прекратява производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, открито със Заповед № РД-16-31 от 15.07.2009 г., за частта от територията на район „Студентски“, за която със Заповед № РД-18-38(1) от 2.10.2012 г. е оттеглена Заповед № РД-18-38 от 10.07.2012 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us