Геодезия

Открито производство на КККР

В ДВ, бр. 53 от 05.07.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

1.Заповед № РД-16-19 от 19.06.2019 г. – за откриване на производство по създаване на  КККР на урбанизираната територия на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград;

2. Заповед № РД-18-417 от 19.06.2019 г. – за одобряване на  КККР за територията на промишлена зона – север, гр. Момчилград, община Момчилград, област Кърджали.

Заповедта за одобряване на КККР влиза в сила в деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us