Геодезия

Открито производство по създаване на КККР на с. Дебелец

На основание чл. 35, ал. 1 и 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и искане до Агенцията по геодезия, картография и кадастър, вх. № 10-03-23/19.10.2017 г. от началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна e открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията в строителните граници на с. Дебелец, община Дългопол, област Варна.

Правоспособното лице, на което е възложено изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Хидро Мап“ ЕООД.

Графикът за извършване на дейностите предстои да се обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна, общината и кметството.

В 30-дневен срок от обнародването на заповедта в днешния брой 4 на „Държавен вестник“ собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Със заповедта се отменя друга такава на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра с № РД-16-45 от 2.12.2005 г. (ДВ, бр. 104 от 2005 г.).

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us