Геодезия

Открито производство по създаване на КККР в общ. Елин Пелин

Открива се производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията в строителeн полигон „Верила“, кв. Верила, с. Равно поле, община Елин Пелин, област София. Процедурата се извършва на основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР и искане до АГКК с вх. № 09-19 от 25.01.2017 г. от кмета на община Елин Пелин. В срок 30 дни от обнародването на заповедта за откриване на производството в днешния брой 21 на „Държавен вестник“ собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост. Графикът за извършване на дейностите ще се обяви в СГКК – Софийска област, общината и кметството. Правоспособното лице е „Геопрециз – Инженеринг“ ООД.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us