Геодезия

Откриват се нови производства по създаване на кадастър

Със заповеди на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, обнародвани в днешния брой 72 на „Държавен вестник“, се откриват производства по създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри.

Кадастрална карта и кадастрални регистри ще се създава за урбанизираните територии в землищата на с. Алеко Константиново, с. Братаница, с. Величково, с. Дебръщица, с. Драгор, с. Звъничево, с. Ляхово, с. Мокрище, с. Паталеница, с. Црънча, с. Юнаците, област Пазарджик. Правоспособните лица, на които се възлага изработването на КККР са „Геоинженеринг“ ООД и „Зенит – Гео“ЕООД. Графикът за извършване на дейностите ще се обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик, Община Пазарджик и съответните кметства.

Кадастрална карта и кадастрални регистри ще се създава за урбанизираните територии в землищата на с. Главиница, с. Говедаре, с. Добровница, с. Мало Конаре, с. Мирянци, с. Огняново, с. Синитово, с. Хаджиево, област Пазарджик. Правоспособните лица, на които се възлага изработването на КККР са ЕТ “Геоинженеринг – Николай Киров“, „Геобиб“ ООД и „Пазарджишки териториален кадастър“ ЕООД. Графикът за извършване на дейностите ще се обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик, Община Пазарджик и съответните кметства.

В срок до 30 дни от обнародването на заповедите в днешния брой на „Държавен вестник“ собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на териториите на съответните райони, в съответствие с актовете за собственост.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us