Геодезия

Откриват се производства по създаване на кадастър

Със заповеди на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, обнародвани в днешния брой 69 на „Държавен вестник“, се откриват производства по създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри.

Кадастър ще се създава за урбанизираните територии в землищата на с. Априлци, с. Гелеменово, с. Ивайло, с. Крали Марко, с. Овчеполци, с. Пищигово, с. Росен, с. Сарая, с. Сбор, с. Тополи дол, с. Цар Асен, с. Черногорово, община Пазарджик, област Пазарджик. Правоспособното лице, на когото е възложено изпълнението е „Консултантска агенция Модекс“ ЕООД. Графикът за извършване на дейностите ще се обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик, Община Пазарджик и съответните кметства.

Кадастрална карта и кадастрални регистри ще се създава за урбанизираните територии в землищата на с. Бойково, с. Брестовица, с. Златитрап, с. Кадиево, с. Лилково, с. Оризари, с. Ситово, с. Скобелево, с. Устина, с. Цалапица и с. Чурен, община „Родопи“, област Пловдив. Правоспособното лице е „Сървей груп“ ЕООД. Графикът за извършване на дейностите ще се обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив, Община „Родопи“ и съответните кметства.

Кадастрална карта и кадастрални регистри ще се създава за урбанизираните територии в землищата на с. Буковлък, с. Върбица, с. Гривица, с. Опанец, с. Пелишат, с. Радишево и с. Тученица, община Плевен, област Плевен. Правоспособните лица, на които се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри са „Родон“ – ЕООД и „Янки“ – ООД. Графикът за извършване на дейностите ще се обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен, Община Плевен и съответните кметства.

Кадастрална карта и кадастрални регистри ще се създава за урбанизираните територии в землищата на с. Каменар, община Варна, с. Разделна, община Белослав, с. Господиново и с. Дюлино, община Бяла, област Варна. Правоспособното лице е „ИГЕО“ – ООД. Графикът за извършване на дейностите ще се обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна, и в съответните общини и кметства.

Кадастрална карта и кадастрални регистри ще се създава за урбанизираните територии в землищата на с. Ново Паничарево, с. Писменово и с. Ясна поляна, община Приморско, с. Вършило, с. Габър, с. Зидарово, с. Индже войвода, с. Крушевец и с. Равна гора, община Созопол, област Бургас. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадас тралните регистри, е „ИГЕО“ ООД. Графикът за извършване на дейностите ще се обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас, и в съответните общини и кметства.

В срок до 30 дни от обнародването на заповедите в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на териториите на съответните райони, в съответствие с актовете за собственост.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us