Геодезия

Отстранена е явна фактическа грешка в землищата на четири села в Софийска област

В днешния брой 30 на „Държавен вестник“ (ДВ) са обнародвани заповеди:

  • № РД-14-8 от 14.03.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на  с. Братушково ЕКАТТЕ 06175, община Сливница, област София. С КККР, одобрени със Заповед № РД-18-46 от 3.06.2016 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
  • № РД-14-9 от 14.03.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на  с. Бърложница, ЕКАТТЕ 07541, община Сливница, област София. С КККР, одобрени със Заповед № РД-18-44 от 3.06.2016 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
  • № РД-14-10 от 15.03.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на  с. Гургулят, ЕКАТТЕ 18133, община Сливница, област София. С КККР, одобрени със Заповед № РД-18-43 от 3.06.2016 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
  • № РД-14-11 от 20.03.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Гълъбовци, ЕКАТТЕ 18294, община Сливница, област София. С КККР, одобрени със Заповед № РД-18-38 от 3.06.2016 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

В заповедите, обнародвани съответно на стр. 21, стр. 23, стр. 26, стр. 31 от бр. 30 на ДВ, се посочват новите обекти в кадастралните карти и кадастралните регистри, тези с променени граници и заличените обекти. Посочени са собствениците им, както и документите им за собственост.

Заповедите следва да се съобщят по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 от ЗКИР те подлежат на обжалване в 30-дневен срок от обнародването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us