Геодезия

Отстранена е явна фактическа грешка за селата Драготинци и Габър

В днешния брой 32 на „Държавен вестник“ (ДВ) са обнародвани заповеди:

  • № РД-14-12 от 27.03.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на  с. Драготинци, EKATTE 23474, община Сливница. С КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48 от 3.06.2016 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
  • № РД-14-13 от 27.03.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на  с. Габър, ЕКАТТЕ 14249, община Созопол. С КККР, одобрени със Заповед № РД-18-251 от 24.08.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

В заповедите, обнародвани съответно на стр. 42 и стр. 46 от бр. 32 на ДВ, се посочват новите обекти в кадастралните карти и кадастралните регистри, тези с променени граници и заличените обекти. Посочени са собствениците им, както и документите им за собственост.

Заповедите следва да се съобщят по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 от ЗКИР те подлежат на обжалване в 30-дневен срок от обнародването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us