Геодезия

Отстранена явна фактическа грешка в община Раднево

В днешния брой 69 на „Държавен вестник“(ДВ) е обнародвана заповед на изпълнителния директор на АГКК, Виолета Коритарова, за одобряване на проект за изменение на КККР за отстраняване на явна фактическа грешка в Община Раднево. Поправката е извършена на основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) във връзка със заявление вх. № 01-42810-02.02.2018 г. на Община Раднево и приложени към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Гр. Раднево, с ЕКАТТЕ 61460, има одобрени КККР, със Заповед № РД-18-12 от 29.04.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, които се изменят както следва:

 1. Нанасят се нови обекти в КККР: поземлен имот с идентификатор 61460.48.74: площ: 409 кв. м, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост; поземлен имот с идентификатор 61460.48.75: площ: 4072 кв. м, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост.
 2. Изменя се местоположението на границите, без да се променят взаимното разположение и площите, на поземлените имоти с идентификатори: 61460.48.1, 61460.48.2, 61460.48.3, 61460.48.4, 61460.48.5, 61460.48.6, 61460.48.7, 61460.48.8, 61460.48.9, 61460.48.10, 61460.48.11, 61460.48.12, 61460.48.14, 61460.48.15, 61460.48.17, 61460.48.18, 61460.48.19, 61460.48.20, 61460.48.21, 61460.48.22, 61460.48.23, 61460.48.24, 61460.48.26, 61460.48.27, 61460.48.28, 61460.48.29, 61460.48.30, 61460.48.31, 61460.48.32, 61460.48.33, 61460.48.34, 61460.48.35, 61460.48.36, 61460.48.37, 61460.48.38, 61460.48.39, 61460.48.40, 61460.48.41, 61460.48.42, 61460.48.43, 61460.48.44, 61460.48.45, 61460.48.46, 61460.48.48, 61460.48.49, 61460.48.63, 61460.49.15, и сграда с идентификатор 61460.48.8.1.
 3. Променят се границите на съществуващи обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:
 • поземлен имот с идентификатор 61460.48.13, начин на трайно ползване: лозе; данни преди промяната: площ: 1396 кв. м; данни след промяната: площ: 1397 кв. м;
 • поземлен имот с идентификатор 61460.48.16, начин на трайно ползване: лозе, данни преди промяната: площ: 1517 кв. м, данни след промяната: площ: 1516 кв. м;
 • поземлен имот с идентификатор 61460.48.25, начин на трайно ползване: лозе, данни преди промяната: площ: 823 кв. м, данни след промяната: площ: 824 кв. м;
 • поземлен имот с идентификатор 61460.48.47, начин на трайно ползване: лозе, данни след промяната: площ: 621 кв. м;
 • поземлен имот е идентификатор 61460.48.65, начин на трайно ползване: пасище, собственост на Община Раднево въз основа на документ: няма документ за собственост; данни преди промяната: площ: 3536 кв. м, данни след промяната: площ: 1642 кв. м;
 • поземлен имот с идентификатор 61460.48.66, начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Раднево въз основа на документ: няма документ за собственост; данни преди промяната: площ: 2625 кв. м, данни след промяната: площ: 2555 кв. м;
 • поземлен имот с идентификатор 61460.48.67, начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Раднево въз основа на документ: няма документ за собственост, данни преди промяната: площ: 2428 кв. м, данни след промяната: площ: 770 кв. м;
 • поземлен имот с идентификатор 61460.49.25, начин на трайно ползване: пасище, собственост на Община Раднево въз основа на документ: няма документ за собственост; данни преди промяната: площ: 4931 кв. м, данни след промяната: площ: 4416 кв. м;
 • поземлен имот с идентификатор 61460.49.27, начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Раднево въз основа на документ: няма документ за собственост; данни преди промяната: площ: 8489 кв. м, данни след промяната: площ: 8147 кв. м;
 • поземлен имот с идентификатор 61460.506.308, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, собственост на Община Раднево въз основа на документ: няма документ за собственост; данни преди промяната: площ: 5608 кв. м, данни след промяната: площ: 5607 кв. м.

В заповедта, обнародвана на стр. 6 от бр. 69 на ДВ, се посочват и собственици на поземлени имоти – части лица, както и документите им за собственост.

Заповедта следва да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 от ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването ѝ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us