Геодезия

Отстраняване на ЯФГ и одобряване на КККР

В ДВ, бр. 39 от 14.05.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-235 от 10.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Пордим, община Пордим, област Плевен;

Заповед № РД-18-236 от 10.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Борислав, община Пордим, област Плевен;

Заповед № РД-18-237 от 10.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен;

Заповед № РД-18-238 от 10.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Згалево, община Пордим, област Плевен;

Заповед № РД-18-239 от 10.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Каменец, община Пордим, област Плевен;

Заповед № РД-18-240 от 10.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Катерица, община Пордим, област Плевен;

Заповед № РД-18-241 от 10.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Одърне, община Пордим, област Плевен;

Заповед № РД-18-242 от 10.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тотлебен, община Пордим, област Плевен;

Заповед № РД-18-243 от 16.04.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мугла, община Смолян, област Смолян;

Заповед № КД-14-16 от 16.04.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Рисиманово, община Раднево, област Стара Загора.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“, освен Заповед № КД-14-16 от 16.04.2019 г., която подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 13.06.2019 г., вкл.).

 

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us