Геодезия

Отстраняване на ЯФГ

В ДВ, бр. 8 от 28.01.2020 г. са обнародвани обяви на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

            АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в:

–          с. Беляковец, с. Никюп и с. Присово, общ. Велико Търново, с. Крушето, с. Паисий, с. Поликраище, с. Първомайци и с. Янтра, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Велико Търново;

–          с. Михалково и с. Осиково, общ. Девин, обл. Смолян. Проектите за изменение се намират в СГКК Смолян;

–          с. Генерал Тодоров, с. Кавракирово, с. Капатово, с. Кромидово, с. Кърналово,
с. Марикостиново, с. Михнево, с. Ново Кономлади, с. Първомай, с. Рибник, с. Струмешница, с. Тополница, с. Габрене, с. Камена, с. Ключ, с. Самуилово, с. Скрът, с. Яворница, общ. Петрич, обл. Благоевград. Проектите за изменение се намират в СГКК Благоевград.

В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 11.02.2020 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us