Геодезия

Патова ситуация с обществените поръчки в геодезията

Дора Иванова

В края на март основният орган, възлагащ обществени поръчки в областта на геодезията и кадастъра – Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) избра изпълнители за единствената поръчка за създаване на КККР от близо година насам. При рекордно ниски обявени прогнозни стойности, вариращи от 295 лв./ха до 317лв./ха, бяха подадени 31 оферти от 18 участващи фирми.

Най-много желаещи имаше за първата обособена позиция  за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Долна баня и с. Свети Спас – общо 16 кандидати. Следващата позиция по интерес бе създаване на КККР на с. Гурмазово (вкл. общински център гр. Божурище), с. Пожарево, с. Пролеша и с. Росоман с 13 участници и на последно място с 12 участници бе третата обособена позиция – за урбанизираните територии, попадащи в землищата с. Делян, с. Златуша, с. Мала Раковица, с. Хераково и с. Храбърско.

Разглеждането на документацията показва, че след отсяване на кандидатите от страна на комисията, много от тях отпадат основно заради пропуски в техническите предложения. Голяма част от неуспелите кандидати отпадат заради това, че не са описали дейности, съгласно техническата спецификация за поръчката, а именно  – посочената от Възложителя в Техническата спецификация – : „Изработване на проект за изменение на КККР за отстраняване на явната фактическа грешка и проект за изменение на КККР за отстраняване на непълнота или грешка, съгласно чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.“.

Други участници са отстранени заради декларации към частта с техническите предложения, които не са подписани от представляващия дружеството.

Така, след няколко заседания на комисията, по две от обособените позиции остават по 8 участници и 9 – за другата.  Участниците са оценени по техническите им предложения по показателя „Професионална компетентност на персонала“. Всички, без един участник и по трите позиции, получават по 100 точки. Това на практика означава, че от там нататък основен фактор в определянето на изпълнителите ще бъде най-ниската предложена цена.

Комисията пристъпва към отварянето на ценовите оферти. Там има няколко изненади и някои съвсем очаквани резултати на процедурите по ЗОП в областта на геодезията и кадастъра. Нека почнем с лошото – колегията отново успя да „подбие“ на максимум цените за изработване на КККР. Достигнаха се нива под 200 лв./ха, предложени от един участник. От друга страна се оказа, че има участници, които са подали оферти единствено в знак на протест. Това проличава след отварянето на ценовите предложения – двама участници са дали оферти с цени близо двойно по-високи от прогнозните. Друг участник е подал оферти за трите позиции с разлика в сумата от ценовата таблица и тази в ценовото предложение, което, вероятно, също е нарочно. Друг участник за първата обособена позиция е подал ценова таблица, несъответстваща на изискванията на АГКК.

След отворените ценови предложения от надпреварата отпадат още двама участника за обособена позиция 1, двама за обособена позиция 2 и двама за обособена позиция 3. Друг участник отпада от обособена позиция 2, заради неприета обосновка на цена с 20% по-благоприятна от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници. Той предлагаше да извърши работата по лот 2 за 68870 лв. без ДДС, при прогнозна стойност 120403 лв. без ДДС.

След отсяването и на последните възможни оферти, класираните на първо място кандидати печелят с 63648 лв. без ДДС, 80707 лв. без ДДС и 67870 лв. без ДДС, съответно за първа, втора и трета обособена позиция. А прогнозните стойности, макар и ниски още при обявяването им, са свалени съответно с 21365 лв. без ДДС, 39696 без ДДС и 37593 лв. без ДДС.

Според скромното негласно мнение на експерти в гилдията, за качество при тези стойности и тези обеми на работа като площи и дума не може да става.

Отговорът на гилдията

На 26 и 28 март АГКК обявява две обществени поръчки – едната за създаване на Геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП), а другата – за създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри. Критериите за възлагането на всяка от обособените позиции беше вече най-ниска цена.

След редица дискусии сред гилдията, ръководствата на неправителствените организации Секция „Геодезия и приложна геодезия“ – към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Камарата на инженерите геодезисти (КИГ), Асоциацията на геодезическите фирми (АГФ )и Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) организираха анкета, която имаше за цел да проучи настроенията относно условията в двете поръчки. Участие в допитването взеха 38 души, като СГЗБ обобщи на интернет страницата си мненията им:

„На въпроса „Какво е мнението Ви по условията в обявените обществени поръчки на АГКК за създаване на ГММП и КККР?“ 26 или 68.4% от попълнилите анкетата са отговорили, че „Условията не отразяват адекватно техническите и икономически аспекти на възлаганите дейности.“;

На въпроса „Бихте ли участвали в процедурите за обществени поръчки  на АГКК за създаване на ГММП и КККР при обявените условия в тръжната документация и с критерий „най-ниска цена“?“ 29 или 76.3% от попълнилите анкетата са отговорили „Не, не бих участвал защото критерият „най-ниска цена“  е неприложим за поръчки за изпълнение на услуги с такива технически параметри.“;

На въпроса „Какво е Вашето мнение относно необходимостта от реакция на геодезическия сектор към обявените условия по обществените поръчки от АГКК за създаване на ГММП и КККР?“ 34 или 89.5% от попълнилите анкетата са отговорили с „Да, необходимо е да има реакция“;

На въпроса „Кое от следните предложения за конкретни действия от страна на геодезическия сектор определяте като най-адекватно към ситуацията с обществените поръчки на АГКК за създаване на ГММП и КККР?“ 17 или 44.7% са отговорили с „Обжалване на документацията поради неадекватност на техническите и икономически аспекти на възлаганите дейности.“, а други 13 или 34.2% са отговорили с „Неучастие в процедурата в знак на протест към неадекватните условия“.

Резултатите са достъпни на следния линк: https://eu.jotform.com/grid/81066185415052.“

В изявление на интернет страницата си Асоциацията на геодезическите фирми съобщи, че ще се съобрази с резултатите от анкетата и ще обжалва процедурите. АГФ е подала две жалби от 20.04.2018 г. в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). До редакционното приключване на броя двете процедури са с наложени временни мерки „спиране“ от страна на КЗК.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us