Геодезия

Поддържане на картата на възстановената собственост


Зам.-министър Светлана Боянова

 

АГФ отправи запитване към министерството на земеделието и храните относно условията за поддържане на картите на възстановената собственост, като в началото на август получи отговор от заместник-министъра Светлана Боянова. От него отново се припомня, че с Наредба№49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (КВС) са определени условията и редът за поддържане на КВС за земеделските и горските територии и регистрите към нея. Разпоредбата на чл. 3 ал. 1 посочва, че общинските служби по земеделие (ОСЗ) по писмено искане на собствениците, съда или други оправомощени органи и заинтересувани лица издава и заверява скици на поземлените имоти и заверява проекти за разделяни и обединяване на поземлените имоти от КВС. Скицата на поземления имот е копие от КВС и отразява състоянието на имота към датата на издаването й, съгласно данните от регистъра. Техническите дейности се извършват от правоспособни лица, вписани в регистъра според ЗКИР и се възлагат по Закона за обществените поръчки. С писмо на МЗХ №9166-64/08.04.2005 г. до областните дирекции „Земеделие“ е отменена възможността изготвянето на скицата да се осъществява от ОСЗ, кота е посочено, че оригиналът на скиците ще се изработва само от фирмата изпълнител на техническите дейности, а ОЗС само ще ги заверява, като по този начин се ограничават правомощията на ОЗС, вменени с подзаконов акт.

Снимка: МЗХ

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us