Геодезия

Поредица: Въпроси от геодезисти към АГКК и отговорите на агенцията – продължение 1

На 28.08.2019 г. по инициатива на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) и с любезното съдействие на ръководството на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) се проведе среща на представители на НПО с представители на АГКК, на която бяха обсъдени влезлите в сила на 22.08.2019 г. изменения на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Членове на КИГ зададоха над 20 въпроса към АГКК. При задаване на конкретни въпроси отговаряха всички представители на АГКК и затова в отговорите, описани по-долу, няма да се цитират конкретни имена. Публикуваме получените отговори в няколко поредни статии:

 

Въпрос 3 : В какъв срок АГКК ще връща електронно заявленията с калкулираните такси за заплащане от съответните Възложители?

            В момента на подаване на всички документи, системата изпраща информация за дължимата сума. Преписката стои необработена с дължимата по нея сума, до момента, в който сумата се плати към агенцията.

Въпрос 4 : При електронно подаване на преписка – се формира цена, кой я  плаща и по какъв начин – може ли да се приложи платежно от заинтересованото лице ?

            Заплащането на сумите става по няколко начина – от сметката на потребителя в КАИС, по банков път с платежно нареждане или чрез Ерау. Когато плащането е по банков път се изисква повече време за проверка дали сумата е постъпила в банковата сметка на АГКК.

            Самото подаване на документи в системата става в няколко последователни стъпки:

  1. Заявлението се подава чрез представител – правоспособно лице – данни за автора;
  2. Получател – това е клиентът и за него се попълват необходимите данни;
  3. Избор на обект за проекта;
  4. Брой обекти – посочва се конкретния брой;
  5. Вид услуга – бърза, обикновена;
  6. Системата автоматично изчислява дължимата сума;
  7. Прилагат се документи, като всеки файл се подписва с електронен  подпис на  правоспособното лице. В „Други“ се прикачват други документи, които са в проекта – например „Обяснителна записка“, която също се подписва чрез „Adobe Acrobar Reader“ , Меню „Tools“ и след това чрез „Certifikates“ . Всички документи в „Други“ могат да се обединят в един PDF файл и да се подпишат само веднъж.
  8. Прикачва се декларацията, подписана от клиента.
  9. Документите се изпращат и се получава входящ номер на преписката. Преписката започва да се обработва след като сумата към АГКК е платена.

Докато не се плати сумата, могат да се правят промени в регистрираното заявление и подадените документи с бутон „Редактирай“, който ще се добави в скоро време. Ако сумата по преписката е платена, но е необходимо да се направят промени в документацията по проекта, допълнителните документи се изпращат със съответния входящ номер /получен от системата/ по email към СГКК, от където ще бъдат прикачени към преписката. Ако се изискват от агенцията допълнителни документи, в профила на правоспособното лице ще бъде качено уведомление, за което правоспособното лице ще бъде уведомено с имейл и документите ще се изпращат по същия начин.

Въпрос 5 : Как ще се заплаща таксата за услугите? Таксите за услугите към АГКК са без начислен ДДС, а фирмата с регистрация по ДДС трябва да издаде документ с начислен ДДС на заинтересованото лице, за да си получи направения разход.

 

            От 2009 г. АГКК не издава фактури. Държавните такси са без начислен ДДС.

Въпрос 6 : Когато проектът се входира през КАИС, но се плаща от инвеститора по банков път, какъв е срокът за плащане?

            Няма срок за плащане на сумата по преписката. Тя е „Неплатена“  в системата и не се обработва, докато не се плати необходимата сума. Ако сумата не се заплати, преписката стои в системата и не се заличава.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us