Геодезия

Поредица: Въпроси от геодезисти към АГКК и отговорите на агенцията – продължение 3

На 28.08.2019 г. по инициатива на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) и с любезното съдействие на ръководството на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) се проведе среща на представители на НПО с представители на АГКК, на която бяха обсъдени влезлите в сила на 22.08.2019 г. изменения на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Членове на КИГ зададоха над 20 въпроса към АГКК. При задаване на конкретни въпроси отговаряха всички представители на АГКК и затова в отговорите, описани по-долу, няма да се цитират конкретни имена. Публикуваме получените отговори в няколко поредни статии:

Въпрос 11 : КАИС не приема файлове с разширение *.dpi и *.kor. Ще се прилагат ли и как? 

            Най-подходящо е всички файлове (обяснителна записка, *.dpi, *.kor и др.) да се запишат във формат PDF и този общ файл да бъде подписан.

Въпрос 12 : Каква е възможността за прикачване на допълнителни документи (при необходимост) към вече подадено заявление (с конкретен входящ номер) – ако е забравен някакъв документ?

            При допълване на документи към първоначалната преписка, те се изпращат по  електронен поща до агенцията с посочен входящ номер и служител ги прикачва към същата преписка. (виж Въпрос 4)

Въпрос 13 и въпрос 14 : Отнася се за Т.6 от указанията. Защо в cad файла трябва да присъстват изходните данни и проектите? Преписката я подаваме в СГКК. Там  е актуалната информация за кадастралната карта! Проектната информация присъства в скицата-проект! И още: В т. 6 е казано, че „ частта от проекта за изменение на КККР, съдържаща изходни данни от КККР и проектни данни за изменението се изработва в CAD –формат и се прилага отделно….“. От написаното в тази точка да се разбира ли, че в гореописания CAD – файл, изходните данни за ПИ, съответно сграда или СО, които ще променяме записваме в ниво „исторически имот“, а тези, които нанасяме да са в ниво „нормален имот“? По този повод когато поправяме погрешно нанесена граница между ПИ (или СО) и не се променят номерата им тогава в CAD – файла, който предаваме би следвало да има запис с правилните конфигурации на ПИ (или СО) , но със старите ИН и изходни данни във файла тогава няма да има – правилно ли е това ми мнение?“

            Файловете се подготвят както към момента. Чака се нова разработка на системата.

Въпрос 15 : Досега към изработване на схеми се прилагаха архитектурни чертежи на хартиен носител, как се предполага да се подава тази информация и изобщо трябва ли да се прилага ?

            Към документацията по преписката се прилагат и архитектурни чертежи, те се сканират, но не се подписват с  електронен подпис.

Въпрос 16 : Правоспособно лице по ЗКИР подаващо документите – предполагам може да е и физическото лице и фирмата.

            Юридическо лице, което е правоспособно, използва  електронен  подпис на фирмата за подаване на документи в системата. Физическо лице, което също е правоспособно, също използва  електронен  подпис, но на негово име за подаване на документи. В случая се избира кой ще носи отговорност за изработването на проекта, т.е. чия правоспособност ще се използва. Но е задължително проектът да се подпише от правоспособно лице – ЮЛ или ФЛ.

Въпрос 17 : Защо cad  файла се подписва, след като е прикачен от профил на правоспособно лице?

            За да се гарантира, че проектът е изработен от правоспособно лице.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us