Геодезия

Поредица: Въпроси от геодезисти към АГКК и отговорите на агенцията – продължение 4

На 28.08.2019 г. по инициатива на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) и с любезното съдействие на ръководството на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) се проведе среща на представители на НПО с представители на АГКК, на която бяха обсъдени влезлите в сила на 22.08.2019 г. изменения на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Членове на КИГ зададоха над 20 въпроса към АГКК. При задаване на конкретни въпроси отговаряха всички представители на АГКК и затова в отговорите, описани по-долу, няма да се цитират конкретни имена. Публикуваме получените отговори в няколко поредни статии:

 Въпрос 18 : Относно КЕП-а, когато КНИК-а в системата на КАИС е на юридическо лице, КЕП трябва да е на юридическото лице или може да е на правоспособното лице вписано в юридическото лице ?

            Когато проектите се подават от профил в КАИС на юридическо лице, проектът се подписва с КЕП на ЮЛ. Не е задължително подписът да е на управителя на юридическото лице. Проектът се подписва от правоспособно лице – служител на управителя, на което е предоставен КЕП, издаден на ЮЛ, съдържащ името на правоспособното лице.

Въпрос 19 : Може ли останалите документи и материали, които са част от проекта и са във PDF формат да се архивират в един файл, който да се подпише с КЕП, а не всеки отделен PDF документ да се подписва ?

            Документите, които са в „Други“, могат да се направят в един общ PDF – файл и да се подпишат с  електронен  подпис.

Въпрос 20 : Възможно ли е резултата от услуга, заявена през КАИС-портала да бъде получен на хартия в съответната СГКК?

            Когато проектът е подаден през системата, документите се получават от ЮЛ по посоченият в заявлението начин. При подаване на заявлението, заявителят избира начина на получаване. В случай че избере получаване „на гише“, документът се получава на хартиен носител. Таксата се изчислява като за документ на хартиен носите.

Въпрос 21 : Предвид натовареността на СГКК проектите, които до този момент се внасяха на гише не можеше да бъдат заявявани като „бързи“. Системата обаче сега го разрешава. Може ли проектите, които се внасят по електронен път да се заявяват като бързи?

            Да, може. В АГКК винаги е имало бързи поръчки.

Въпрос 22 : В така влязъл сила ЗКИР, може ли папки с проекти да се входират само на гише, като в диска на папката бъде сканирана цялата папка? Имаме колеги, които не могат да боравят с електронни подписи. Нека да имат възможност да правят проекти.

            Всичко е обяснено в Указанията на агенцията.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us