Геодезия

Поредица: Въпроси от геодезисти към АГКК и отговорите на агенцията – продължение 6

На 28.08.2019 г. по инициатива на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) и с любезното съдействие на ръководството на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) се проведе среща на представители на НПО с представители на АГКК, на която бяха обсъдени влезлите в сила на 22.08.2019 г. изменения на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Членове на КИГ зададоха над 20 въпроса към АГКК. При задаване на конкретни въпроси отговаряха всички представители на АГКК и затова в отговорите, описани по-долу, няма да се цитират конкретни имена. Публикуваме получените отговори в няколко поредни статии:

Въпрос 26 : Кое бави възможността правоспособните лица да издават скици ?

 

            Проектите на наредби за изменение и допълнение на Наредба № 3 за водене и съхраняване на регистъра на правоспособните лица и Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2019 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, в които са регламентирани условията и редът, при които ще се извършва административно обслужване от правоспособните лица, са публикувани за обществено обсъждане, с краен срок 16.09.2019 г. След приключване на обсъждането и отразяване на получените становища, проектите на нормативни актове ще бъдат предложени за подпис на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

            За започване на дейността по административно обслужване от правоспособните лице е необходимо да влезе в сила и изменението на раздел VI от Тарифа № 14. Проектът за изменение е публикуван за обществено обсъждане, с краен срок 16.09.2019 г. След приключване на обсъждането и отразяване на получените становища, проектът на нормативен акт ще бъде внесен за разглеждане и одобряване от Министерския съвет.

           

Въпрос 27 : Кога ще бъде обявен приемен ден за правоспособни лица във всички СГКК?

            След края на септември ще има по-голяма яснота по поставения въпрос. Този въпрос в момента е дискусионен.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us