Геодезия

Поредица: Въпроси от геодезисти към АГКК и отговорите на агенцията

На 28.08.2019 г. по инициатива на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) и с любезното съдействие на ръководството на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) се проведе среща на представители на НПО с представители на АГКК, на която бяха обсъдени влезлите в сила на 22.08.2019 г. изменения на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Членове на КИГ зададоха над 20 въпроса към АГКК. При задаване на конкретни въпроси отговаряха всички представители на АГКК и затова в отговорите, описани по-долу, няма да се цитират конкретни имена. Публикуваме получените отговори в няколко поредни статии:

Въпрос 1 : Възможно ли е собственик или упълномощено лице, притежаващ КЕП, да подаде проект, изработен от правоспособно лице, след регистрация в Кадастрално-административната информационна система (КАИС)?

            Да, възможно е. Собственик или упълномощено от него лице, което е упълномощило правоспособно лице да изготви проект, може да подаде документи в системата със свой електронен подпис. Изискването е проектът да е подписан от правоспособно лице. Ако документите се подават от правоспособно лице, в КАИС се прикачва и декларация, подписана от възложителя, която е вид договаряне между двете страни. Правоспособното лице (юридическо или физическо) подписва с електронен подпис всички файлове, на които е съставител и ги качва в системата по електронен път. Декларацията, която клиентът подписва, ще се прилага до момента, в който влязат в сила измененията и допълненията към Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2019 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри.

Въпрос 2 : Как ще се определя таксата при внасяне на проект по електронен път ?

            Таксите за всички услуги на АГКК са разписани в Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, раздел VI. При подаване на документи за съответния проект системата автоматично пресмята сумата, след въвеждане на: броя на новите или променени обекти, начин на получаване (електронен документ или документ на хартиен носител – на гише) и вида на услугата (бърза/обикновена).

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us