Геодезия

Постановление на МС за придобиване на образователна степен инженер по геодезия

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 303 от 9 ноември 2015 година НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР” ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ РЕГУЛИРАНАТА ПРОФЕСИЯ „ИНЖЕНЕР В ГЕОДЕЗИЯТА, КАРТОГРАФИЯТА И КАДАСТЪРА” В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ” М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В И: Член единствен. Приема Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър” по специалности от регулираната професия „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра” в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия”. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков Н А Р Е Д Б А за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър” по специалности от регулираната професия „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра” в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия” Раздел I Общи положения Чл. 1. С Наредбата се определят държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалности от регулираната професия „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра”. Чл. 2. (1) Висше образование по специалности от регулираната професия „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра” се придобива във висше училище, получило акредитация по реда на Закона за висшето образование, в съответствие с изискванията на тази наредба. (2) Обучението и резултатите от него съответстват на ниво 7 от Националната квалификационна рамка, приета с Решение № 96 на Министерския съвет от 2012 г., и водят до придобиването на образователно-квалификационна степен „магистър”. Чл. 3. Приемането на студенти за обучение по специалности от регулираната професия „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра” се извършва при условия и по ред, утвърдени с правилниците на висшите училища. Чл. 4. Формите на обучение по специалности от регулираната професия „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра” са редовна и задочна. Раздел II Съдържание на обучението Чл. 5. (1) Чрез обучението се осигурява придобиването на знания за: 1. определяне на формата и размерите на Земята, геодезическите методи и инструменти за измерване; основните геодезически мрежи и свързаните с тях координатни, височинни и гравиметрични системи; теорията на земния потенциал и геодинамиката; 2. видове геодезически снимки; 3. вероятностно-статистически методи за обработка на геодезически измервания; 4. пространствени обекти и създаването на бази от данни с тях, структурите от данни, системите за компютърно-подпомогнато проектиране (Computer-aided design – СAD) и приложението им за геодезическите дейности и устройството на териториите; 5. методи на планиране, извършване на фотограметрично заснемане, обработка, анализ и интерпретация на цифрови изображения и сигнали, редуциране и преобразуване на растерната информация във векторна; методи за създаване и оценка на цифров модел на местността; 6. методи за анализ, интерпретация и използване на тематична информация чрез дистанционни изследвания; 7. методи за изследване на деформации на инженерни обекти, съоръжения и рискови процеси; 8. общата теория на картните проекции, деформации и техните приложения; 9. картографски методи на изобразяване и на изследване; съставяне, оформяне и издаване на топографски и тематични карти; 10. кадастъра в Република България и техническите дейности за неговото създаване и поддържане; 11. нормативната уредба и административните процедури в областта на геодезията, картографията, кадастъра, инвестиционното проектиране и устройството на територията. (2) Чрез обучението се осигурява придобиването на умения за: 1. структуриране, обмен и анализ на пространствени данни в географски и други информационни системи, създаване на цифрови модели за обмен на данни между информационни системи; 2. управление на геодезически и картографски дейности; 3. изработване и прилагане на устройствени схеми и планове, както и проекти в инвестиционното проектиране – част „Геодезия“; 4. изработване на проекти за устройство на земеделски земи; 5. прилагане на геодезически и фотограметрични методи, работа с инструменти, топографски карти, извършване на геодезически снимки и обработка на измервания; 6. обработка на геодезически измервания, анализ и интерпретация на резултатите; 7. обработка на цифрови изображения и методи за получаване на пространствена информация чрез фотограметрични технологии; 8. получаване на тематична информация чрез методи за дистанционни изследвания; 9. проектиране и създаване на прецизни инженерно-геодезически мрежи за изследване на деформации на обекти, съоръжения, рискови процеси и др.; 10. създаване и избор на картна проекция, задаване на нейните параметри; изследване деформациите на дадена картна проекция; 11. проектиране, създаване и работа с топографски и тематични карти и други картографски произведения и изследване на тяхната точност; 12. изпълнение на технически и административни дейности по създаване и поддържане на кадастъра; оценка на недвижими имоти; 13. управление и контрол на геодезически, картографски и кадастрални дейности. (3) Чрез обучението се осигурява придобиването на компетентности за: 1. вземане на оптимални решения при избор на методи и инструменти за провеждане на геодезически измервания; 2. използване на географски информационни системи (ГИС) за пространствен анализ на данни; проектиране на геоинформационни системи и обектно ориентирани бази данни; 3. организация и извършване на фотограметрични заснемания; класификация и интерпретация на изображения чрез методи на дистанционни изследвания; 4. организиране и изпълнение на строителен надзор по част „Геодезия” на строителни обекти в инвестиционното проектиране; изготвяне на експертизи и доклади; 5. организиране на дейностите по съставяне, редактиране и оформяне на тематични, общогеографски, учебни карти, атласи, глобуси и релефни карти; 6. организиране и извършване на дейности по: създаване, поддържане и приложения на кадастралната карта и кадастралния регистър; оценки на недвижими имоти; 7. организация и управление на проекти в геодезията, картографията и кадастъра; 8. разработване на концепции за пространствено развитие, планиране и устройство на териториите. Чл. 6. (1) Обучението на студентите за придобиване на висше образование по специалности от регулираната професия „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра” е с продължителност не по-малко от 10 семестъра, с хорариум не по-малко от 4200 академични часа, не по-малко от 500 учебни часа практика и води до придобиването на минимум 300 учебни кредита. (2) Лицата, които се обучават по индивидуален учебен план и са придобили изискуемия брой кредити, имат право да завършат обучението си преди срока по ал. 1. Чл. 7. Учебното съдържание на задължителните групи учебни дисциплини в обособени направления от учебния план и техният минимален хорариум се определят, както следва: № по ред Групи учебни дисциплини Минимален брой академични часове 1. Хуманитарни, социални, стопански и правни науки 120 2. Природни науки, математика и информатика 210 3. Геодезия и обработка на геодезически измервания 300 4. Висша геодезия 300 5. Приложна геодезия 150 6. Геоинформатика 120 7. Фотограметрия и обработка на изображения 180 8. Дистанционни изследвания 120 9. Картография и картографско моделиране 150 10. Топографско и тематично картографиране 150 11. Кадастър и управление на имоти 150 12. Устройствено планиране (включително регулации) 120 13. Вертикално планиране 120 Общо: 2190 Чл. 8. Практическата подготовка се осъществява чрез учебни практики и преддипломен стаж съгласно учебния план на съответното висше училище. Раздел III Завършване на обучението Чл. 9. (1) Обучението по специалности от регулираната професия „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра” завършва с разработване и защита на дипломна работа. (2) Защитата на дипломната работа се провежда пред изпитна комисия, в състава на която влизат не по-малко от трима хабилитирани преподаватели по специалността от висшето училище. В комисията могат да се включат и външни за висшето училище лица. (3) Съставът на комисията по ал. 2 се определя със заповед на ректора на висшето училище. Чл. 10. Студентите, изпълнили задълженията си по учебен план, разработен в съответствие с тази наредба, и защитили успешно дипломна работа, получават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър” с професионална квалификация „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра”. ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА § 1. Висши училища, които не изпълняват изискванията на наредбата, не могат да издават дипломи за висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра“ в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия” по смисъла на § 4в от Допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ § 2. Студентите, приети преди влизането в сила на тази наредба, продължават и завършват обучението си по учебните планове и при условията, при които са приети. § 3. Висшите училища, които са получили програмна акредитация в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия” от Националната агенция за оценяване и акредитация, подават заявка за нова акредитация по специалности на образователно-квалификационна степен „магистър“ от регулираната професия „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра“ след изтичането на периода на акредитация. § 4. Наредбата се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование. § 5. Наредбата влиза в сила от учебната 2016-2017 година.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us