Геодезия

ПОВИШЕНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПРЕГЛЕД И РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ В ИНТЕРНЕТ

инж. Яна Липийска, Геодетект ЕООД

 

Конструкторско бюро (КБ) „Панорама“ (Москва, Русия) разработи GIS WebServer SE версия 2.6. Тя притежава подобрено използване на Windows автентификация и защитения протокол HTTPS, позволява картна редакция в съответствие с потребителските права. Чрез администраторския панел се задават права за редакция на геоданните на потребителските групи, както и настройка на списъци от обекти и характеристики, които могат да бъдат редактирани. Потребителите могат да разглеждат списъка с транзакции, да отменят/прилагат отново последната редакция. Добавена е и операция „завъртане“ на обект. Обновен е режимът „Създаване на тематичен слой“. Добавена е възможност за работа с проект на тематична карта. В този проект се съхраняват параметрите на създадените тематични слоеве, както и данни за възстановяване и използване на слоевете. 

Достъпът до данните (снимки, векторни карти и информация за местността) е реализиран чрез уеб-услуги, съгласно общоприетите протоколи OGC и стандартите ISO. Услугата GIS WebService SE (OGC WMS/WMTS) предоставя пространствената информация във вид на графични изображения. Цифровият модел на релефа е построен от различни източници на данни: матрици (SRTM, GeoTIFF, IMG, MTW), TIN-модели, облаци от точки и др. При получаване на заявка, автоматично се избират най-прецизните данни за дадения участък в дадената резолюция. Данните за модела на релефа се предават посредством протокол WCS и представляват тайлове, които се кешират в клиентския компютър. 

GIS WebServer SE се използва при изграждането на закрити корпоративни системи с гарантирана защита на данните, които могат да са класифицирани или да са с определени авторски права.

Програмата е сертифицирана като „Ниво 2“ по отношение отсъствие на недекларирани възможности. Последната й версия разширява възможностите за прилагане в анализирането, управлението и перспективното планиране на територията. GIS WebServer SE е разработен с помощта на GIS WebToolKit SE, който може да се използва в среди за разработка, използващи JavaScript. 

Програмата намира широко приложение в областта на геоинформационното осигуряване на силовите ведомства.

Пример за такава система е ГИС „Оператор”, разработена от КБ „Панорама”.

В състава на ГИС„Оператор” влизат различни разчетни задачи за инженерно осигуряване на войските, ликвидиране на извънредни ситуации, организация на въздушно и радиолокационно разузнаване, подготовка на командно-щабни документи и др.

Съвместно с програмата ГИС Сървър, комплект сервизни програми и външни устройства, ГИС „Оператор” осигурява работа в мрежово-центрична система за управление и обмен на данни.

Концепцията за мрежово-центрично управление на войските предвижда увеличаване боевата мощ на групировката обединени сили чрез образуване на информационно-комуникационна мрежа. Тази мрежа обединява източниците от разузнаването, органите за управление и средствата за унищожаване, което осигурява на участниците в операциите достоверна и пълна информация за обстановката в режим на реално време.

Важно условие за функционирането на всяка система за управление е наличието на обратна връзка с обектите на управление. Системата за управление трябва да съдържа оперативни данни за собствените войски, за противника, за състоянието на местността, климатичните условия и др. (фиг. 1).

Geodetect Geomedia br 6 2016 fig 1

Фиг. 1

ГИС „Оператор” е специализирано приложение, което в състава на глобалната мрежово-центрична система на управление осигурява обработката на данни от различни източници (фиг. 2).

Geodetect Geomedia br 6 2016 fig 2 Custom

Фиг. 2

Глобалната информационна система може да бъде представена като съвкупност от териториално-разпределени възли. Възлите трябва да имат канали за връзка помежду си. За реализация на разпределена ГИС в състава на всеки възел е необходимо да се установи ГИС Сървър на платформа Windows, Linux или Solaris на процесори с 32 или 64-битова архитектура. Програмата ГИС Сървър осигурява връзка между възлите за обмен на зашифровани пространствени данни. Всеки възел едновременно може да влиза в качеството на клиент и на сървър. Данните се кешират във възлите, което съществено съкращава обема на предаваемата информация. Пространствените данни могат да бъдат разпределени по различни възли с дублиране, което осигурява устойчиво функциониране при излизане от строя на отделни възли и повишава скоростта на предаване на данните чрез използване на различни канали.

Обменът на данните между териториално-разпределените възли се автоматизира за сметка на използване на уеб-услуги, които предават данни по единни стандартни протоколи TCP/IP.

Цифровите данни в ГИС „Оператор” могат да бъдат представени във вид на двумерни карти или триизмерни модели на местността (фиг. 3).

Geodetect Geomedia br 6 2016 fig 3

Фиг. 3

ГИС „Оператор“ притежава средства за редактиране на оперативна обстановка, разнообразни класификатори и библиотеки с условни знаци, приети в Руската Федерация и НАТО.

За построяване на триизмерните модели е създадена библиотека с 3D – модели на знаците на оперативно-тактическата обстановка, която може да се използва при планиране на операциите. Библиотеката позволява нагледно да се изобразят основните типове и модификации на техниката, с която са въоръжени подразделенията. Това дава възможност за по-ефективно планиране и използване на бойната техника.

За изобразяване на оперативната обстановка върху картата се използва технологията „умни знаци”, осигуряваща автоматично изменение на условните знаци при промяна на различните свойства на обектите, което съкращава времето за оценка на обстановката и вземането на решения. За обозначаване на собствените войски, войските на противника, съюзниците и неутралните сили се използва единен класификатор. Обозначаване принадлежността на обекта, състоянието и състава на въоръжението се указват чрез неговите свойства (семантика) и автоматически се отчитат в условния знак.

Програмното осигуряване е сертифицирано в системата за защита на информацията в Руската Федерация.

Geodetect Geomedia br 6 2016 fig 4

Фиг. 4

Специалното програмно осигуряване ГИС „Оператор” се използва и в подразделенията на Министерството на извънредните ситуации в РФ (фиг. 4). Широката функционалност на системата позволява да се прогнозират последствията от аварии и стихийни бедствия на основата на сведенията за: релефа, застрояването на местността, обема на замърсяващите вещества, климатичните и метеорологичните условия и др. На фиг.5 е показано изобразяването на метеоданните в района на планираните действия.

Geodetect Geomedia br 6 2016 fig 5

Фиг. 5

Използвайки GIS WebServer SE, Геодетект ЕООД разработи технология за събиране, обработка, картографска визуализация и публикуване в Интернет на метеорологична информация за територията на България. Създаден е метеопортал, който е качен на сайта на фирмата.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us