Геодезия

Празнуваме 130 години от създаването на военно-географската служба

Военно-географската служба на България отбеляза 130 години от създаването си. С Указ № 170 от 27.12.1891 г. се създава Топографическо отделение в Генералния щаб, преименувано през 1901 г. в Статистическо топографическо отделение.

Днес

Днес Военно-географската служба е под шапката на Mинистерство на отбраната. Тя осигуряване на географска информация и извършване на специализирани дейности по Закона за геодезията и картографията. Като Географска служба на страна-членка на НАТО тя обезпечава както българските, така и въоръжените сили на страните-членки на НАТО, с географска информация, особено при планирането, обучението и изпълнението на всички видове операции.

Геодезия и картография

Голяма част от задачите на геодезията и картографията в национален мащаб, свързани с изграждане, поддържане и осигуряване на пространствени геоинформационни данни се извършва от Военно-географската служба. За тази цел Службата непрекъснато развива и поддържа своите способности в областта на геодезията.

Умения

Офицерите-геодезисти, оборудвани със съвременна геодезическа техника и софтуер, са в състояние да извършват всички видове  класически геодезически измервания и прецизни ГНСС определения. Наред с комерсиалните софтуерни продукти за обработка и анализ на геодезически измервания, придобитият през 2013 годна софтуерен пакет за обработка на данни от ГНСС наблюдения Bernese GNSS Software (BSw), версия 5.2, на Астрономическия институт на Университета в Берн, Швейцария, разширява възможностите на Военно-географската служба за анализ и обработка на мулти-ГНСС измервания и постигане на крайната цел – висока точност и надеждност на получените резултати при обработка на национални и глобални мрежи. Съществена част от развиваните способности са свъзани с прилагане на геодезическите методи при полево обновяване на топографски карти в М 1: 25 000, изработване на кадастрални карти и планове.

Магнитна деклинация

Важно и необходимо за цялостната дейност на Военно-географската служба е развитието и поддржането на способности, свързани с извършване на геомагнитни измервания за определяне на магнитната деклинация за създаване на магнитна снимка/карта.

Спътникови изображения

Със своя дългогодишен опит в използването на въздушни и спътникови изображения, съчетан с използването на най-съвременните технологии, софтуер и висококвалифициран персонал, Службата е в състояние да извършва дешифриране на топографските елементи от местността, цифрово стереокартиране и извличане на атрибути за създаване и обновяване на географска база данни, създаване и обработване на цифрови модели на терена във векторен и растерен формат, цветови корекции, класификации, спектрални и пространствени анализи, създаване на 3D модели на местността и симулационни модели на явления и процеси.

Геодезическата обсерватория на Военно-географската служба е създадена през 1968 г. като станция за наблюдение на изкуствен спътници на земята. През месец май 1995 година, в резултат на подписания Протокол за двустранно сътрудничество между Военно-географската служба и Института по приложна геодезия (BKG) във Франкфурт е създадена перманентна GPS станция с абревиатура SOFI, с което Рeпублика България е интегрирана в Европейска геодезическа референтна система – European Geodetic Reference Frame (EUREF). На перманентната GPS станция SOFI е присвоен уникален номер 11101М002 от Международната служба за въртенето на земята( IERS). Станцията функционира като част от Европейската мрежа от перманентни станции ЕPN, а от 01.01.2000 г. и като станция от международната система от перманентни GNSS станции, центрове за анализ и центрове за данни IGS (International Global Navigation Satellite System).

Поздрав

Министърът на отбраната Димитър Стоянов поздрави на 20 септември поздрави командния състав, военнослужещите и цивилните служители, като подчерта важността на изпълняваните от тях функции. „Като наследници и продължители на Топографското отделение при Генералния щаб на Българската армия, вие допринасяте за развитието на способностите на Въоръжените ни сили“, каза министър Стоянов.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us