Геодезия

Предизвикателствата пред геодезистите в Европа бяха обсъдени в Страсбург

Ланд. арх. Десислава Вълева

В Страсбург на 17-19 септември 2008 г. се проведе първият конгрес на европейските правоспособни геодезисти, организиран съвместно от OGE (Камара на правоспособните геодезисти експерти – Франция), CLGE (Съвет на Европейските геодезисти) и GE (Европейски геодезисти), на които присъстваха инж. Ангел Янакиев, председател на КИГ, инж. Румен Георгиев, заместник председател на КИГ и ланд. арх. Десислава Вълева, секретар на КИГ.

 kig

Цялото българско участие – заместник председателят на КИГ Румен Георгиев, председателят на КИГ Ангел Янакиев и секретарят на КИГ Десислава Вълева заедно с президента на Geometer Europas Ален Годе. 

С решение на Управителния съвет на Камара на инженерите по геодезия от Протокол 6 от заседанието на 18.07.2008 г. председателят на Камарата подписа многостранното споразумение за взаимно признаване на професионалната квалификация на частно назначаваните геодезисти.

Решението за приемането на Камарата на инженерите по геодезия за член на Geometer Europas ще бъде взето на техния съвет през декември.

kig 

Председателят на КИГ Ангел Янакиев (отляво) и президентът на Geometer Europas Ален Годе след подписването на многостранното споразумение.

Основната цел на Конгреса беше да се подобри репутацията и да се популяризира геодезическата професия в Европа сред Европейските институции и сред потребителите в Европейския съюз.

Отговорностите на геодезиста са тясно свързани с развитието на Европейското общество и водещата им роля, свързана с GIS, поставя геодезистите на централно място по много от „горещите” проблеми като – управление на бедствия, електронно управление, INSPIRE. Достъпът до неограничена информация налага подпомагането на потребителите и политиците от професионалистите геодезисти.

kig 

Президентът на CLGE Хенинг Елмстроем, президентът на Geometer Europas Ален Годе и председателят на КИГ Ангел Янакиев. 

Тема на конференцията беше „Геодезистът и нововъведенията в технологиите: да направим устойчивото развитие част от уравнението”.

Геодезическата професия използва технологии, които са произведение на изкуството. Представянията по тази тема бяха насочени към основните технологии и възможностите пред геодезистите да ги прилагат и използват, и свързаните с това нововъведения, които да задоволят и нуждите на потребителя.

Законът, геодезистът и собствеността

Геодезическата професия не може да бъде сведена до своя чисто технически аспект. Познаването на закона има основан роля при определянето, защитаването и управлението на собственост и допринасянето за регионалното развитие. Докладите по тази тема бяха фокусирани върху всички аспекти на законовата страна на професията. Те представиха различните области на знания, ролята на геодезиста на пазара и бъдещите предизвикателства във връзка със стремежа да се уеднаквят различните професионални практики в утрешна Европа.

Геодезистът и потребителят: съответствие на услуги и изисквания

В Европейския съюз професията се практикува по доста различни начини. Нараства степента на участие на геодезистите в сектори, достъпни за други професии. Каквито и да се оперативните аспекти, фундаменталните ценности, които обединяват геодезистите, са гаранция за потребителя. Но как тези ценности да бъдат защитени и при необходимост – разширени на пазар, който е изключително конкурентен и отворен за професии, към които нямат същите изисквания?

Докладите по тази тема бяха насочени към нуждите и изискванията на потребителя, подчертавайки обучението, сертифицирането и етичните правила, които позволяват на професията да ги спазва на конкурентния пазар.

През последния ден на конгреса бяха приети следните три препоръки от президентите на CLGE Хенинг Елмстроем, OGE Пиер Биболе и Geometer Europas Ален Годе.

Препоръка 1:

Европейските геодезисти препоръчват насърчаване на висшето образование, първоначално на магистърско образование за геодезистите за съответните страни. Освен това за да се усъвършенстват в новите технологии се настоява за продължаване на професионалното развитие.

CLGE, OGE и Geometer Europas препоръчват запазване, поддържане и  разпространяване на цифровите данни с цел устойчиво развитие.

Препоръка 2

Европейските геодезисти препоръчват на национално и на европейско равнище да бъде приет кодекс за професионална етика на геодезистите.

Този кодекс ще имат за основа ценности като честност, почтеност, отговорност, безпристрастност, независимост и опазване на професионална тайна. Така ще се осигурят услуги с еднакво качество във всички части на Европейския съюз.

CLGE, OGE и Geometer Europas препоръчват и приемането на специфични квалификации, за да има еднозначен и прозрачен подход за  отговор на поставените изисквания и конкретните нужди на потребителите.

CLGE, OGE и Geometer Europas препоръчват и система за професионална застраховка. Надзорът за спазване на тези препоръки трябва да бъде извършван на национално и на европейско ниво.

Препоръка 3

Европейските геодезисти декларират своята готовност да засилят своите професионални организации, както на национално така и на Европейско ниво.

Геодезистите от Европейския съюз декларират своята готовност да работят съвместно и със заинтересованите власти на национално и европейско ниво, да направят законите за земята и недвижимото имущество по-последователни и по-разбираеми за потребителите.

Те предлагат потребителските асоциации да се обвържат с този стремеж, за да може да се отговори на най-неотложните нужди на потребителите.

Задължение

Европейската асоциация на геодезистите ще организира подобни конференции на всеки две години.

Ако искаме да бъдем членове на Geometer Europas автоматично се съгласяваме с тези препоръки и трябва да ги изпълняваме.

 

 

ПРОЕКТ

ПРАВИЛНИК ЗА НАГРАЖДАВАНЕ СЪС ЗВАНИЯ И ОТЛИЧИЯ НА 

КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ

 

1.    Този правилник урежда вида на наградите на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ), условията за тяхното получаване и начина на присъждането им.

  1. Областните колегии на КИГ могат да учредяват свои награди за активна дейност и за принос в тяхното организационно развитие, материално осигуряване и обществено утвърждаване.
  2. Наградите на национално ниво на КИГ са:

–         почетен член на КИГ;

–         грамота с парична или предметна награда;

–         грамота, благодарствен или поздравителен адрес;

–         парична или предметна награда.

  1. Наградите по правило се връчват в навечерието на Празника на геодезиста. Връчването им може да става и при честване на геодезисти-юбиляри, при специално организирани събрания или други подходящи поводи.
  2. Информация за всички наградени с отличията на КИГ се представя по подходящ начин в издания на КИГ като сп. “Геомедия” и др., съобщава се на събирания и конференции, предоставя се на национални медии.
  3. Наградите на КИГ се присъждат при съответни изисквания, както следва:

        6.1. Званието “Почетен член на КИГ” се присъжда от Общото събрание по предложение на УС на лица, допринесли за авторитета на професията, както и за особено високи професионални постижения, дългогодишна активна професионална и организационна дейност в КИГ и приноси за развитието на КИГ;

6.2. Грамота, придружена с парична или предметна награда, се присъждза от УС за дългогодишна активна професионална и организационна дейност в КИГ и принос, по предложение на УС на КИГ или на областните колегии;

6.3. Грамота, благодарствен или поздравителен адрес се присъждат от УС за активна професионална и организационна дейност в КИГ и по случай навършване на кръгли годишнини или друг повод по предложение на УС на КИГ или на областните колегии;

6.4. Парична или предметна награда се присъжда от УС на КИГ, областните колегии и/или техните председатели за активна професионална и организационна дейност в КИГ.

7. Средствата за наградите се осигуряват от бюджета на органа, който присъжда    наградата, а стойността им се определя от същия орган съобразно приноса и възможностите.

  1. Имената на наградените геодезисти и видът на връчените им награди се вписват в специална мемориална книга.
  2. Удостоените със званието “Почетен член на КИГ” получават удостоверение и имат право да участват в Общите събрания на КИГ като гости (ако не са избрани за делегати) и да участват в научните мероприятия на КИГ без да заплащат такса правоучастие.
  3. УС на КИГ и областните колегии могат в своите предложения за награждаване с наградите на КИГ да акцентират и на други страни от дейността на предложените за награждаване, които не са отбелязани в този Правилник.
  4. Предложения за награждаване на геодезисти могат да правят и отделни членове на КИГ. Техните предложения се разглеждат само при наличието на становище от УС на КИГ или от областната колегия, където членува геодезистът, предложен за награждаване.
  5. Указания по прилагането на настоящия Правилник се дават от УС на КИГ.

Правилникът е разгледан на заседание на УС на КИГ, проведено на 16.10.2008 г. и е публикуван на сайта на КИГ и в сп. “Геомедия”.

инж. Н. Цанев, член на КПЕ

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us