Геодезия

Превръщане на един имот в два


Въпрос: Собственик съм на поземлен имот, който през 1999 г. е урегулиран; за имота е отреден парцел, като същевременно към парцела е придадена част от съседен имот. Не съм уреждал сметки по регулация за придаваемата част. Искам да разделя собствения си имот на два имота. Какви процедури трябва да предприема?

 

Отговор: На първо място, за да бъде извършена делба на имота, съгласно §6, ал. 5 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, трябва да се разреши проблемът с придаваемите части към имота. Възможностите са две – или да бъде извършена сделка, като придаваемата част бъде закупена от собственика й – сделка по §8, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, или регулационната граница да бъде прокарана по имотната, като поискате изменение на дворищнорегулационния план- §8, ал. 2, т. 3 от ЗУТ.

За да бъде извършена делба на имота, дяловете, които ще се получат, трябва да отговарят на изискванията на чл. 19 от ЗУТ за лице и повърхност. Ограничението за лице и повърхност на имотите, които в градовете са 14м. лице и повърхност от 300 кв.м., се отнасят само за имоти, които са за ниско жилищно застрояване. Във всички останали случаи размерите на имотите се определят със самия подробен устройствен план, без да се спазват тези ограничения. В случай че по подробен устойствен план и/или по общ устройствен план имотът попада в зона за ниско жилищно застрояване, за да бъде извършена делба, е необходимо с изменението на подробния устройствен план на двата новообразувани имота да се даде предназначение, което да е различно от ниско жилищно застрояване, но да бъде съвместимо със зоната по общия устройствен план.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us