Геодезия

Приет е кадастър в община Трън

Службата по геодезия, картография и кадастър – Перник, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 от ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на гр. Трън, с. Видрар, с. Вукан, с. Горочевци, с. Докьовци, с. Лева река, с. Мрамор, с. Студен извор, община Трън.

В 30-дневен срок от обнародването на обявата в днешния брой 31 на „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Перник.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us