Геодезия

Приет кадастър в област Смолян

Приети са кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на с. Грохотно, община Девин, и с. Забърдо, община Чепеларе.

В 30-дневен срок от обнародването на обявата в днешния брой 94 на „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Смолян.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us