Геодезия

Приет кадастър в област Видин

Приети са кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на с. Антимово, с. Кутово и с. Покрайна, община Видин.

В 30-дневен срок от обнародването в днешния брой 95 на „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по КККР пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us